Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar
 
 
 

İnternet Ortamında

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

MAKALELERİ

 

AÇIK, Fatma (2013), "Temel Türkçe (A1-A2) İçin Söz Dağarcığı Tespit Denemesi", Gazi Üniversitesi Türkçe E ğ itimi Bölümü (Abdurahman Güzel için Armağan Kitabı , Akçağ Yayınları. (yeni)
ADALI Oya, "Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimi Üstüne", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 379 (1983), s. 31-35.
ADIGÜZEL Muhammet Sani, "Avusturya’da Türkoloji ve Türkçe Öğretimi", Türk Dili, S: 578 (2000), s. 142-151.
ADIGÜZEL Muhammet Sani, "Kaşgarlı Mahmut?un Türkçe Öğretim Yöntemi", Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S: 27 (2009), s. 27-35.
ADIGÜZEL Muhammet Sani, "Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Gramer- Tercüme Metodu", Bilig, S: 16 (2001), s. 25-43.
AĞILDERE Suna Timur, "XVIII. Yüzyıl Avrupa'sında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Önemi: Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul Fransız Dil Oğlanları Okulu (1669-1873)", Turkish Studies, S: 5(3) (2010), s. 693-704.
AKIŞ İbrahim ve AKSOY Başak, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten "Yabancı Dilim Türkçe" ve "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe" Ders Kitaplarında Türk İmgesi, TDAV Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S: 197(Mart-Nisan 2012), s. 183-206
AKKAYA, Ahmet (2013), "Yabancılara Türkçe Öğretimi Kapsamında Fıkralar: Nasreddin Hoca Fıkraları, Millî Folklor, 2013, Yıl 25, Sayı 100, s. 171-181.
AKKÖK Elif Arıca, "Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği. Yabancı Dilde Bir Uygulama", Dil Dergisi, S: 138 (2007), s. 18-33.
AKKUŞ Mehmet, "Araplara Türkçe Öğretimi (Osmanlı Dönemi)", Diyanet İlmi Dergi, S: 35(1) (1999), s. 83-96.
AKPINAR Nevin ve KARA Zeynep, "Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının ve Öğretmenlerin “Drama Teknikleri” Konusunda Farkındalık Düzeyleri", Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, S: 149 (2010), s. 7-29.
AKTAŞ Meltem, "Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi", Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, S: 145 (2009), s. 7-27.
AKTAŞ Tahsin, "Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti", Journal of Language and Linguistic Studies, S:1(1) (2005), s. 89-100.
ALTAN Mehmet Zülküf, "Yabancı Dil Öğrenmede; Öğrenme Stilleri, Dil Öğrenme Stratejileri ve Cinsiyet", TÖMER Dil Dergisi, S: 96 (2000), s. 30.
ALYAZ Yunus, "Yabancı Dil Öğretim Yazılımlarında Yapay Zekâya Dayalı Etkileşim", TÖMER Dil Dergisi, S: 121 (2003).
ARICA Akkök Elif, "Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi", Dil Dergisi, S: 143 (2009), s. 59-77.
ARICA Akkök Elif, "Yabancı Dilde İmgesel Anlamlı Dil Öğelerinin Öğretiminde Kullanılacak Etkinliklere ilişkin Bir Öneri", Dil Dergisi, S: 137 (2007), s. 18-33.
ARSLAN Mustafa ve ERGİN Adem, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı", Dil Dergisi, S: 147 (2010), s. 63-86.
ARSLAN Mustafa ve GÜRSOY Aynur, "Rol Yapma ve Drama Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyonun Sağlanması", Ege Eğitim Dergisi, S: 9(2) (2008), s. 109-124.
ARSLAN Mustafa, “Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları” KSU Sosyal Bilimler Dergisi, S: 9(2) (2012), s. 167-188.
ARSLAN, Nazmi-DURUKAN, Erhan (2014), "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının İncelenmesi, International Journal of Language Academy, Volume 2/4 Winter, s.247-265.
ARTUÇ, Seda (2013), "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bilişimden Yararlanma: Paragraf Çalışmaları", International Journal of Language Educati o n and Teaching Volume 1 / 201 3, s.80-91.
ASLANARGUN Engin ve SÜNGÜ Hilmi, "Yabancı Dil Öğretimi ve Etik", Milli Eğitim, Y.35, S: 70 (2006), s. 126-142.
ASUTAY Hikmet, "Yabancı Dil Öğretiminde“Kültür" Bağlamı ve “Öteki” Dil", Tömer Dil Dergisi, S: 11(8) (2003), s. 26-29.
AY Sıla, "Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Günce Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 134 (2006), s. 60-71.
AY Sıla, "Yabancı Dilde Okuma Stratejileri: Farklı Zekâları Baskın Öğrencilerle Bir Durum Çalışması", Dil Dergisi, S: 141 (2008), s. 7-18.
AYDIN Özgür, "Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi", TÖMER Dil Dergisi, S: 54 (1997), s. 23.
AYDIN Özgür, "Devlet, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Gereken Önemi Vermeli (Söyleşi)", TÖMER Dil Dergisi, S: 36 (1995), s. 36.
AYDIN Özgür, "Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi (Söyleşi)", TÖMER Dil Dergisi, S: 35 (1995), s. 33.
AYDIN, Özgür (1999), İkinci Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Türkçe Dilbilgisi Betimlemelerinin Görünümü, Çağdaş Türk Dili, sayı 137-138 (1999), 33-41.
AYGÜN Mehmet, "Yabancı Dil Dersinde Konuşma Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 43 (1996), s. 57.
AYGÜN Mehmet, "Yabancı Dil Dersinde Sözcük Öğretimi ve Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri", TÖMER Dil Dergisi, S: 78 (1997), s. 5.
AYGÜN Mehmet, "Yabancı Dil Dersinde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 57 (1997), s. 15.
BAKIRLI Özge Can, "İki Dillilikte Beyin ve Zekâ", Dil Dergisi, S: 140 (2008), s. 32-42.
BALCI Tahir ve BALCI Halime, "Ana Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimine Genel Öneriler", Çağdaş Türk Dili, S: 63(6) (1993), s. 19-25.
BARIN Erol, "Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Yazılan "Ecnebilere Mahsus" Elifbâ Kitabı Üzerine", Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S: 27 (2009), s. 121-136.
BARIN Erol, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, S: 1 (2004), s. 19-30.
BARIN Erol, "Yabancılara Türkçenin Öğretimi Metodu", TÖMER Dil Dergisi, S: 17 (1994), s. 53.
BARIN Erol, "Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi", Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S: 13 (Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı) (2003), s. 311.
BAŞ Bayram, "Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 12 (2002).
BAŞKAN Özcan, "Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri", Türk Dili, S: 285 (1975), s. 435-438.
BAYRAKTAR Nesrin, "Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi", Dil Dergisi, S: 119 (2003), s. 58-71.
BEAR Joshua M., "Ana Dili ve Yabancı Dil Öğretimi", Çağdaş Türk Dili, S: 77-78(6) (1994), s. 28-33.
BENHÜR Mehmet Hadi, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmenin Önemi", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, S: 1 (2006), s. 45-53.
BEYRELİ Latif ve AK BAŞOĞUL Duygu, "İkinci Dil Öğretim Kaynaklarında Yer Alan Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Yeni Hitit ve New Headway Örneklemi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 6(11) (2013), s. 45-100.
BIBINA Iordanka, "Bulgaristan'da Türkçe Öğretimi ve Sorunları", Dil Dergisi, S: 82 (1999), s. 106-110.
BOYLU, Emrah-ÇANGAL, Önder (2014), "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği, International Journal of Language Academy, Volume 2/4 Winter, s.127-151.
BÖLÜKBAŞ Fatma ve KESKİN Funda, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımında İşlevi", Turkish Studies, S: 5(4) (2010), s. 221-235.
BÖLÜKBAŞ Fatma, "Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi", Turkish Studies, S: 6(3) (2011), s. 1357-1367.
BÖLÜKBAŞ Fatma, "Yansıtıcı Öğretim ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi", Dil Dergisi, S: 126 (2004), s. 19.
BUDAK Yusuf, "Eğitim Programları Açısından Avrupa ve Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 32 (1995), s. 5.
BUDAK Yusuf, "Sözcük Öğretimi ve Sözlüğün İşlevi", TÖMER Dil Dergisi, S: 92 (2000), s. 19.
BUDAK Yusuf, "Yabancı Dil Öğretim Hedeflerinin Belirlenmesinde Çağdaş Ölçütler", TÖMER Dil Dergisi, S: 23 (1994), s. 5.
BUDAK Yusuf, "Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Kuramsal Temelleri", TÖMER Dil Dergisi, S: 56 (1997), s. 53.
CAN Mediha ve JORGENSEN, J.N. ve HOLMEN Anne, "Danimarka'daki Türk İlk Sınıf Öğrencilerinin İkinci Dil Kavramı", Türk Dili, S: 566 (1999), s. 91-102.
CANDAŞ KARABABA Z.Candan, "Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered", Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, S: 42(2) (2009), s. 265-277.
CSAKİ Eva, "Macaristan'da Türkçe Öğretiminin Sorunları" Dil Dergisi, S: 82 (1999), s. 54-55.
ÇAKIR Mustafa, "Yabancı Dil Öğretiminde Anadilinden Kaynaklanan Çeviri Sorunları", TÖMER Dil Dergisi, S: 23 (1994), s. 23.
ÇAPAN, Seyit Ahmet-AKDEMİR, Ufuk (2014), "Yabancı Dil Olarak Türkçe: Değişim Öğrencilerinin Perspektifinden", Turkish Studies Volume 9 / 6 Spring 201 4 , s.255-263.
ÇELEBİ Mustafa Durmuş, "Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi", Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 21(2) (2006), s. 285-307.
ÇELİK, Halit (2014), "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkiye'de Kültüre ve Dine Ait Algıları", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, yıl 1, sayı 1, yaz 2014, s.41-52.
ÇETİN İsmet , "Türkistan Merkezli Türkiye Türkçesi Öğretimi", Türk Yurdu, S: 162-163 (2001) Şubat-Mart.
ÇOTUKSÖKEN Yusuf , " Yabancılara Türkçe Öğretiyoruz", Güneş, 28 Mayıs 1988.
ÇOTUKSÖKEN Yusuf, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" (Söyleşi), TÖMER Dil Dergisi, S:3 (1991), s. 65.
ÇOTUKSÖKEN Yusuf, "Yabancılara Türkçe Yapım İşlevli Eklerin Öğretilmesinde Kullanılan Değişik Bir Yöntem Üzerine", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1983), s. 64.
ÇOTUKSÖKEN Yusuf, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" Güneş, 24 Eylül 1987.
ÇOTUKSÖKEN Yusuf, "Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Yanlışlıklar", Türk Dili, Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983), s. 88-94.
DAĞAŞAN Dursun, "TÖMER'deki Türk Soylulara Türkçe Öğretimi ve "Türkçe Öğreniyoruz "Adlı Kitaplar Üzerine Bir İnceleme", Bilge, S: 3 (1995), s. 14-17.
DEDE Müşerref, "Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Dilbilim ve Yanlış Çözümlemesinin Yeri", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983), s. 123.
DEMİR, Dursun (2014), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Kitaplarının Kültürel İçeriği", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, yıl 1, sayı 1, yaz 2014, s.53-62.
DEMİRCAN Ömer, "Sözcük Öğretimi ve Türkçe İngilizce Sözcük Yapım Türleri Üzerine Bir Karşılaştırma", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380 (157) (1983), s. 146.
DEMİRCAN Ömer, "Türkiye’deki Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, 379-380(157), s. 242.
DEMİREL, Mehmet Volkan (2013), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Kelime Öğretiminde Farklı Kelime Gruplarının Kullanımının Etkisi", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/4 2013 s.286-299.
DEMİREZEN Mehmet, "Yabancı Dil Öğretiminde Yabancı Sözcüklerin Ruh dilbilimsel Sorunları", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983), s. 160.
DEMİREZEN Mehmet, "Yabancı Dil ve Anadil Öğreniminde Kritik Dönemler", TÖMER Dil Dergisi, S: 118 (2003), s. 5.
DEYAYLI, Derya-YAYLI, Demet (2014), "Tür Odaklı Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, yıl 1, sayı 1, yaz 2014, s.143-152.
DOĞAN Abide, "Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S: 1-2(6) (1989), s. 259-261.
DOĞAN Temel, "Yabancı Dil Öğretiminde Sınıfta Dil Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 74 (1998), s. 13.
DOĞAN, Yusuf (2014), "Yabancılara Türkçe kelime öğretiminde market broşürlerinden yararlanma", Journal of Language and Linguistic Studies cilt 10, no 1, s.89-98.
DOĞANAY Mustafa, "Türkçe Bilmeyenlere Nasıl Türkçe Öğretimi", Eğitim Alanı, S: 38 (1971), s. 22-23.
DOĞUMAN Emel, "Yabancı Dil Öğretiminde Yazılı Anlatım", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983), s. 207.
DUMAN, Gül Banu (2013), "Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin kullanımı", Ana Dili Eğitimi Dergisi,1(2), s.1-8.
DURMUŞ Mustafa, "Türkçenin Yabancılara Öğretimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yabancılara Türkçe Öğretiminin Geleceğiyle İlgili Görüşler", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 6(11) (2013), s. 207-228.
EKER, Süer (2009), "Avrupa Birliği’nin Yeni Mottosu ‘Farklılıkta Birlik’ ve Türkçenin ‘Farklılıkta Birlik’teki Yeri", Bilig Bahar / 2009 sayı 49, s.35-58.
EKMEKÇİ F. Özden, "Yabancı Dil Eğitimi Kavram Ve Kapsamı", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380(157) (1983), s. 106.
EMİN Emel, "Romanya'da Türk Dilinin Yabancı Dil Olarak Öğretimi", Dil Dergisi, Dünyada Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, S: 82 (1999), s.96-102.
ERDEM İlhan, "Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi", Turkish Studies, S: 4(3) (2009), s. 888-938.
ERGENÇ İclal, "Yabancı Dil Öğretimi ve Olumsuz Aktarım. Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı", S: 379-380(157) (1983), s. 195.
ERKAN GÖKDEMİR Ahu, "Dil Öğretimini Destekleyici Etkinlikler", TÖMER Dil Dergisi, S: 79 (1999), s. 36.
ERSÖZ Aydan, "Öğrenci Odaklı Eğitim Modeli ve Yabancı Dil Öğretimindeki Önemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 83 (1999), s. 5.
ETİZ Filiz, "Eğitimde Teknolojik Araçlar (Özelikle Video) ve Yabancı Dil Öğrenim Psikolojisi Arasındaki İlişki", TÖMER Dil Dergisi, S: 42 (1996), s. 42.
ETİZ Filiz, "Yabancı Dil Öğretimi ve Şiir: Yabancı Dil Öğretiminde Şiirden Faydalanmanın Bir Örnek İle Açıklanması", TÖMER Dil Dergisi, S: 18 (1994), s. 13.
ETİZ Filiz, "Yabancı Dil Öğretiminde Yararlanılan Teknik Eğitim Araçları ve Özellikle Videonun Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 34 (1995), s. 49.
GEORGALASx Panagiotis (2012), "E-learning Turkish Language and Grammar: Analyzing Learners’ Behavior", Turkish Online Journal of Distance Education -TOJDE January 2012 ISSN 1302-6488 Volume: 13 Number: 1, p.87-99.
GÖÇER Ali ve MOĞUL Selçuk, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış", Turkish Studies, S: 6(3), (2011), s.797-810.
GÖÇER Ali ve TABAK Gürkan ve COŞKUN Aydın, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası", TÜBAR, XXXII (2012), s. 73-126.
GÖÇER Ali, "Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Lise Öğrencilerinin Hedef Dile Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Turkish Studies, S: 4(8) (2009), s.1288-1313.
GÖÇER, Ali-TABAK, Gürkan-ÇOŞKUN, Aydın (2012), "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası", TÜBAR, sayı 32, s.73-126.
GÖÇMENLER, Hüseyin (2014), "Beden Dilinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, yıl 1, sayı 1, yaz 2014, s.63-74.
GÖKMEN M. Ertan, "Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edinç", Dil Dergisi, S: 128 (2005), s. 69.
GÖZAYDIN Nevzat, "Yurt Dışında Türkçe Öğretimi ve Yunus Emre", Millî Kültür, S: 80 (1991), s. 26.
GÜLAY Naki, "Yabancılara Türkçe Öğretiminin Politik Önemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1988), s. 34.
GÜN, Mesut, AKKAYA, Ahmet, KARA, Ömer Tuğrul (2014) Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi,Turkish Studies, 9/6,1-16.
GÜNGÖRMÜŞ Naciye, "Yabancı Dil Öğretimi ve Türkçede Bağlamlar Üzerine", TÖMER Dil Dergisi, S:66 (1998), s. 34.
GÜNGÖRMÜŞ Naciye, "Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu", TÖMER Dil Dergisi, S: 4 (1991), s. 44.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 10: Toplulukta Dil Öğrenme", TÖMER Dil Dergisi, S: 4 (1996), s. 62.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 2: Okuma Yöntemi, İşitsel-Dilsel Yöntem", TÖMER Dil Dergisi, S: 34 (1995), s. 42.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 3: 1. İşitsel Görsel Yöntem 2. Bilişsel Yöntem 3. Seçmeci Yöntem", TÖMER Dil Dergisi, S: 35 (1995), s. 72.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 4: İletişimsel Dil Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 36 (1995), s. 18.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 5: Doğal Yaklaşım", TÖMER Dil Dergisi, S: 38 (1995), s. 24.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 6: Toplu Fiziksel Tepki", TÖMER Dil Dergisi, S: 39 (1996), s. 22.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 7: Sözel Yaklaşım ve Durumsal Dil Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 40 (1996), s. 33.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 8: Telkin Yöntemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 41 (1996), s. 17.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri 9: Sessiz Yöntem", TÖMER Dil Dergisi, S: 42 (1996), s. 30.
GÜR Hakan, "Dil Öğretim Yöntemleri: Dilbilgisi Tercüme Yöntemi, Doğal Yöntem, Doğrudan Yöntem", TÖMER Dil Dergisi, S: 32 (1995), s. 28.
GÜR Hakan, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Videonun Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 61 (1996), s. 26.
GÜR Hakan, "Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu", TÖMER Dil Dergisi, S: 28 (1995), s. 30.
GÜRSOY, Aynur- ARSLAN, Mustafa (2011), "Eğitsel Oyunlar ve Etkinliklerle Yabancılara Türkçe Öğretim Yöntemi", 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics May 5-7 2011 Sarajevo.
GÜZ Nüket, "Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Betiklerden Yararlanma Sorunu" ,Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: C:XLVII, S. 379-380 (1996), s. 176.
HENGİRMEN Mehmet, "TÖMER Yöntemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 14 (1993), s. 5.
HENGİRMEN Mehmet, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 25 (1994), s. 54.
HENGİRMEN Mehmet, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Çağdaş Eğitim Ortamı Dünyada Türkçe Öğretimi", A.Ü. TÖMER Yayınları, S: 1 (1988), s. 14-27.
HENGİRMEN Mehmet, "Türkiye 'de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Kurumlar ve Eğitim Araçları", Dil Dergisi, S: 11 (1993), s. 5-8.
HORATA Osman, "Romanya'daki Türkoloji Çalışmaları", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S:2 (1996), s. 388-398.
HYO-JOUNG Kim, "Yabancı Dil Olarak Kore 'deki Türkçe Öğretimine Bir Bakış", Dil Dergisi, S: 98 (2000), s. 47-51.
ISLIOĞLU, Selma (2014), "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Nesne Durum Ekinin Kullanımı ile İlgili Yanlışlar ve Çözüm Önerileri", Route Educational and Social Sciences Journal, Volume 12(2), Nisan 2014, s. 101-115.
İLTER GENÇ Binnur, "Bilgisayarların Yabancı Dil Öğretim Sınıflarında Yazma Becerisi Gelişimine Katkıları Nelerdir?", TÖMER Dil Dergisi, S: 121 (2003), s. 86.
İNCE, Bekir -GÜLEÇ, İsmail (2013), "Türkçe Öğrenen Yabancıların Günlük Yaşama İlişkin Kültürel Algıları Üzerine Bir Araştırma", Sakarya University Journal of Education, Volume 3, No 3 (2013), s. 95-106.
İPEKBOYAYAN Sami, "Yabancı Dil Öğretimiyle İlgili Temel Tavsiyeler", TÖMER Dil Dergisi, S: 21 (1994), s. 57.
İŞCAN Adem "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi", Turkish Studies, S: 6/3 (2011), s. 939-948.
İŞCAN Adem, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Önemi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi", S: 4 (2011), s. 29-36.
İŞERİ Kamil, "Dilin Kullanımı ve Yabancı Dil Öğretimi", TÖMER Dil Dergisi, S: 43 (1996), s. 21.
KALFA, Mahir (2013), "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı", Milli Folklor Dergisi, Millî Folklor, 2013, Yıl 25, Sayı 97, s. 167-177.
KARABABA, Z. Canan Candaş (2009), "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt 42, sayı 2, s. 265-267.
KARAŞ Muhsin, "Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yöntemler ve Seçici Yaklaşım", TÖMER Dil Dergisi, S: 59 (1997), s. 56.
KAYA Zeki, "Başka Ülke İnsanlarına Türkçe Öğreten Kurumlar", Çağdaş Eğitim, S: 203 (1994), s. 16.
KAYAERLİ Müjdat, "AB'nin Dil Politikası", Türk Yurdu, C. 21 (1994), s. 162-163.
KAYRA Erol, "Yabancı Dil Öğretiminde Anadili ve Metin Çözümlemesinin Önemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 55 (1995), s. 5.
KIRVAR Suzan, "Hızlandırılmış Öğrenme Metodu İle Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 98 (2000), s. 28.
KIZILTAN, Nalan (2012), "Enhancing the Italian Learners' Comprehension Competence in Turkish Proverbs and Idioms", Journal of Language and Linguistic Studies cilt 8 no 2 2012, s.64-78.
KOCAMAN Ahmet, "Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379- 380 (1983), s. 116.
KOÇER, Ömer (2013), "Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi", Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 169, s. 159-174.
KOÇER, Ömer (2013), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Hedef Kültürle Bütünleştirilmiş Dersler Sonrasında Görüşlerinin İncelenmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt 3, sayı 2, s. 25-35.
KORKUT Ece, "Yabancı Dil Öğretiminde Sözcükbilim, Sözdizim ve Anlambilimin Katkıları", TÖMER Dil Dergisi, S: 2 (1991), s. 38.
KÖKSAL Dinçay, "Çeviri ve Yabancı Dil Öğretimi: Yanlış Çözümlemede Çevirinin Yeri", TÖMER Dil Dergisi, S: 40 (1996), s. 50.
KUDAT Celal, "Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı", TÖMER Dil Dergisi, S: 43 (1996), s. 32.
KUŞÇU, Seda (2014), "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Bilişi ve Öğrenci İnanışları", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, yıl 1, sayı 1, yaz 2014, s.111-120.
LUTZ Jessica, "Batı Avrupa’da Türkçe", TÖMER Dil Dergisi, S: 6 (1992), s. 51.
METE, Filiz (2013), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortam Farkının Yeterliliklere Verilen Önem Derecesine Etkisi", Toplum Bilimleri Dergisi C. 7, No. 13 (2013), s. 171-192.
METE, Filiz (2014), "Üniversite Programında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterliliklerinin Araştırılması ", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, yıl 1, sayı 1, yaz 2014, s.121-142.
NAMDAR M. Kemal, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ettirgen Çatı Sorunu", Dil ve İnsan, S: 14 (1998), s. 27.
OYARLIKÇIGİL ATEŞ Arzu, "Yabancı Dil Öğretim Sınıflarında Dramatizasyon Tekniğinin Kullanımı ve Önemi", TÖMER Dil Dergisi, S: 98 (2000), s. 5.
ÖZDEMİR, Cihan (2013), "Dil-Kültür İlişkisi: Folklor Ürünlerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeri ve İşlevi", Millî Folklor, 2013, Yıl 25, Sayı 97, s. 157-166.
ÖZKAN Aydemir, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ad Durum Eklerinin Öğretilmesiyle İlgili Kimi Görüşler", TÖMER Dil Dergisi, S: 17 (1994), s. 40.
ÖZÜNLÜ Ünsal, “Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri ve Kullanılması”, Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380 (1983), s. 178.
ÖZYÜREK Rasim, "Türk Devlet Ve Topluluklarından Gelen Türk Soylu Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Karşılaştığı Problemler", Turkish Studies, S: 4/3 (2009), s. 1819-1861.
PEÇENEK Dilek, "Yabancı Dil Öğretiminde Benzetim Tekniği", TÖMER Dil Dergisi, S: 73 (1998), s. 45.
PİLANCI Hülya, "Uzaktan Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçeyi İletişim Aracı Olarak Kullanabilme Yeterlikleri", Journal of Language and Linguistic Studies, S: 5(2) (2009), s. 49-61.
POLAT, Yusuf (2002), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Sorun Olarak Ünsüz Yumuşaması Kuralı, Sayı: 25, Nisan-Mayıs-Haziran s. 7-15, Anadili Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, A.Ü. TÖMER İzmir Şubesi Yayını.
POLAT, Yusuf (2002). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Öğretimi ve Edim Sözler, Sayı: 26 Temmuz-Ağustos-Eylül s. 62-75, Anadili Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, A.Ü. TÖMER İzmir Şubesi Yayını.
POLAT, Yusuf (2011). İD Türkçe ve Fransızca Öğrenen Öğrencilerin İstek Söz Edimlerini Gerçekleştirme Düzeyleri" başlıklı bildiri, Düzenleyenler: A.Ü. TÖMER ve Türk-Kırgız Manas Üniversitesi, 16 Mayıs 2011, Kırgızistan.
POYRAZ Handan, "Yabancılara ve Türk İşçi Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Seminerinin Kısa Bir Değerlendirilmesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1988), s. 10.
SARAÇ, Hakan (2012), "Yabancı Dil Öğretiminde Sanatsal Filmler", İdil Dergisi, İDİL, 2012, Cilt 1, Sayı 4 / Volume 1, Number 4, s.28-42.
SCHİPPER Joshua "Hollanda Eğitiminde Türk Dilinin Durumu", Dil Dergisi, S: 20 (1994), s. 17-21.
SCHWENK Helga, "Anadil ve Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi", TÖMER Dil Dergisi, S: 13 (1993), s. 33.
SENEMOĞLU Osman, "Yabancı Dil Öğretiminde Dil Düzeyleri Sorunsalı", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S. 379-380 (1983), s. 167.
SEVİL Necmettin, "Yabancı Dil Öğretiminde Yapısal Alıştırmalar", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380 (1983), s. 171.
SONGÜN Recep, "Yabancı Dil Öğretimi ve Öğreniminde İletişim Kurmaya Yönelik Uygulamalar", TÖMER Dil Dergisi, S: 3 (1991), s. 49.
SÖNMEZ Sevim, "Yabancı Dil Öğretimi Üzerine", TÖMER Dil Dergisi, S: 2 (1991), s. 7
SÖNMEZ Sevim, "Yabancı Dil Öğretiminde Diyalog",TÖMER Dil Dergisi, S: 3 (1991), s. 42.
ŞAHİN Yusuf, "Ana Dil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi Arasındaki İlişkiler", TÖMER Dil Dergisi, S: 47 (1996), s. 17.
ŞAHİN, Ç. Kurudayıoğlu, M. Tunçel, H. Öztürk, Y.A. (2013), "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Lisans Düzeyinde Verilen Yabancılara Türkçe Öğretimi (YTÖ) Dersine Yönelik Özyeterlik Algıları", Ana Dili Eğitimi Dergisi , 1(2), 36-45.
ŞENGÜL, Kübra (2014), "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu" Teke Dergisi Mart 2014, s. 325-339.
TANIŞ Asım, "Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Bir Yöntem Denemesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1988), s. 39.
TEMİZEL Ali, "İran'da Türkçe Öğretimi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 17 (2007), s. 547-560.
TEMPLER Bill, "Türkiye’deki Avrupa Dilleri Dosyası ve Yabancı Dil Olarak Türkçe", TÖMER Dil Dergisi, S: 113 (2002), s. 24-32.
TOK, Mehmet (2013), "Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Yazma Çalışmalarının Değerlendirilmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 Kış (6/1), s. 249-279.
TOK, Mehmet -Yıgın, Musa (2013), "Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması", Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 8, s. 132-147.
TOSUN Cengiz, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi", Journal of Language and Linguistic Studies, S: 1(1) (2005), s. 22-28.
TUNCAY Hidayet, "Yabancı Dil Öğretiminde Rol Yaparak Öğrenme Çalışmanın Sözlü İletişime Olan Etkisinin Yetişkin ve Çocuklar Açısından İncelenmesi", TÖMER Dil Dergisi, S: 39 (1996), s. 7.
TUNÇEL, Hayrettin (2014), "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir Durum Çalışması: Farklı Yöntemler Üzerinden Geçmiş Zaman Öğretimi", Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkicvolume 9/6 spring2014, s.1023-1042
TUNÇEL, Hayrettin (2014), "Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Kaygı Ve Kaygının Yabancı Dil Başarısına Etkisi", Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkicvolume 9/5 Spring 2014, s. 1987-2003.
TUNÇEL, Hayrettin (2014), "Yabancılara Türkçe Öğretimine Yöntembilimsel Açıdan Yeni Bir Bakış Doğal Yaklaşım ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Yönelik Uyarlamalar", International Journal of Language Academy, Volume 2/2 Summer 2014 s. 127-143.
TURANLI Aden Sultan, "Yabancı Dil Öğretiminde Kapsamlı ve Yoğun Okuma", Milli Eğitim, S: 37(180) (2008), s. 305-303.
TÜM Gülden, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü", Turkish Studies, S: 5/3 (2010), s. 1898-1920.
TÜM, Gülden (2014), "Öğretmen Adaylarının Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kitaplarını Değerlendirme Ölçütleri", Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(3), s. 77-88.
TÜM, Gülden-SARKMAZ, Özlem (2012), "Yabancı Dil Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Ögelerin Yeri", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 43, s.448-459.
TÜRKER, Fatih Mehmet (2014), "Yabancı Dil Eğitiminde Web Tabanlı Uzaktan Türkçe Öğretim Yöntemleri", Route Educational and Social Science Journal Volume 1( 2 ), April 2014, s.89-100.
UÇGUN, Duygu (2013), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, s.2487-2498.
UNGAN Suat, "Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karşı Tutumu ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 15 (2006), s. 217-225.
ÜNAL D.Çiğdem, "Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler: Yenilikçi Yaklaşımlara Geçiş Süreci ve Gerekçeler" Hacettepe Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 29 (2005), s. 203-212.
ÜNSAL Gülhanım, "Yazma Öğretimi", Dil Dergisi, S: 142 (2008), s. 46-60.
ÜSTÜNDAĞ Tülay, "Yabancı Dil Öğretimi Uygulamalarında Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Yeri", TÖMER Dil Dergisi, S: 66 (1998), s. 27.
VANDEWALLE Johan, "Avrupalılara Türkçe Öğretiminde Transformasyonel Bir Metod", TÖMER Dil Dergisi, S: 1 (1998), s. 55.
VANDEWALLE Johan, "Batı Dillerini Konuşan Öğrencilerin Türkçedeki Eylemlerle Karşılaştıkları Bazı Güçlükler", TÖMER Dil Dergisi, S: 94 (2000), s. 23.
VEDDER, Paul , VIRTA, Erkki (2005), "Language, ethnic identity, and the adaptation of Turkish immigrant youth in the Netherlands and Sweden", International Journal of Intercultural Relations Volume 29, Issue 3, May 2005, Pages 317–337.
WALTER Ellien, "Learning Turkish As A Foreign Language: A Personal Account", TÖMER Dil Dergisi, S: 14 (1993), s. 25.
WERHANN Peter, "Türkçenin İkinci Yabancı Dil Olarak Okutulması Üzerine Düşünceler", Yenidil, S: 2 (1989), s. 20.
YAĞMUR Kutlay, "Batı Avrupa?daki Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Dil Dergisi, S: 134 (2006), s. 31-48.
YAĞMUR ŞAHİN, Esin (2013), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımdaki Ek Yanlışları, Tarih Okulu Dergisi, Eylül 2013 Yıl 6, Sayı XV, s. 4 33 - 4 49.
YAKUT Attila, "Batı Almanya’da Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğrenilmesi ve Öğretilmesi", Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, S: 379-380 (1983), s. 95.
YAYLI Derya, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Programı Öğrencilerinin Türkçeye ve Türkiye'ye İlişkin Görüşleri", Eğitim Araştırmaları, S: 26 (2007), s. 221-232.
YILDIZ, Ümit-TEPELİ, Yusuf (2014), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma", International Journal of Language Academy, Volume 2/4 Winter, s.564-578.
YILMAZ, Fatih-BUZLUKOĞLU ARSLAN, Sevtap (2014), "ÇOMÜ TÖMER'de Türkçe Öğrenen Yabancıların Motivasyon Kaynakları ve Sorunları", Turkish Studies Volume 9 / 6 Spring 201 4 , s.1181-1196.
YOĞURTÇU Kadir ve YOĞURTÇU Gökçe, "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğreniminde Kaygının Akademik Başarıya Etkisi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 6(11) (2013), s. 1115-1158.
YÜCE Sefa, "İletişim Ve Dil: Yöntemler, Avrupa Dil Portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi", Journal of Language and Linguistic Studies, S: 1 (2005), s. 81-88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2018