Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 

.

ÖZGEÇMİŞ

 

                                                           Prof.Dr. Mustafa Altun

İçindekiler

Bağlantılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa Özgeçmiş

Mustafa Altun, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatı İstanbul’da geçti. İlkokulu 1980 yılında Tevfik Kut İlkokulu’nda, ortaokulu 1983 yılında Kasımpaşa Lisesi orta kısmında, liseyi 1988 yılında aynı lisenin Matematik kolunda tamamladı. Lisans eğitimini 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bitirdi. Yüksek Lisansını 1996 yılında Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı’nda “İznikli Hümâmî-Sinâme” adlı çalışmayla tamamladı. Doktorasını 2003 yılında aynı ana bilim dalında Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın danışmanlığında “İbrahim ibn-i Bâli’nin Hikmet-nâme’si (1b-149a)”  adlı çalışmasıyla bitirdi. ÜAK kararı ile.23.09.2013 tarihinde Filoloji-Türk Dili alanında Doçent oldu.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak değişik kurumlarda görev aldı. 1993 yılında Özel Mavi Haliç Lisesi’nde, 1994-1998 yılları arasında Güçlü Fen Dershanesi’nde görev yaptı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında geçici maddeyle, 2003 yılında da asaleten Öğretim Görevlisi oldu. 2004 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı olarak değiştirilen birime 2014 yılında Doçent, 2024 yılında Profesör kadrosuyla atandı. 2000 yılından bu yana Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümler ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde dil bilgisi, edebiyat ve eğitim-öğretim derslerini vermektedir.

Yabancı dili İngilizcedir.

AKADEMİK EĞİTİM

Lisans

Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul

Türk Dili ve Edebiyatı

1992

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yeni Türk Dili

1996

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı

2003

İŞ DENEYİMİ

Özel Mavi Haliç Lisesi, İstanbul

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

1993

1994

Özel Güçlü Fen Dersanesi, İstanbul

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

1994

1998

Sakarya Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

1998

2000

Sakarya Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

2000

2004

Sakarya Üniversitesi
Yardımcı Doçent (Dr.Öğretim Üyesi)
2004
2014
Sakarya Üniversitesi Doçent
2014
2024
Sakarya Üniversitesi Profesör
2024
-

 

1. İdari Görevleri

 • 2003-2007 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı
 • 2005-2007 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Alanlar Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı (vekâleten)
 • 2006-2007 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü
 • 2007-2010 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği
 • 2006-2010 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi SKS Kurulu Başkan Yardımcısı
 • 2007 - 2010 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı
 • 2010- 2011 Sakarya Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Yoğun Türkçe Dil Kursu Proje Sorumlusu
 • 2010-2011 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü
 • 2011-2015 Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sakarya Üniversitesi TÖMER) Müdürü

2. Akademik İlgi Alanları

 • Türk Dil Bilgisi
 • Dil Bilimi
 • Osmanlı Türkçesi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

3. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Linguistics Society of America:1924 yılından bu yana faaliyet gösteren Amerikan Dil Bilimi Derneği (2008-2017)
 • Linguistlist: Dünya genelindeki değişik üniversite ve bilimsel kurumlardaki dil bilimcilerden kurulu ortak bilimsel platform.
 

4. Akademik Çalışmalar ve Yayınlar

Tezler

Yüksek Lisans Tezi


İznikli Hümâmi-Sinâme, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, İstanbul, 1996, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özkan)

Tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı "E-Kitap Projesi" kapsamında2009 Kasım ayında pdf formatında İnternet üzerinde yayınlanmaya başlamıştır.

 • Metin (Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden) (pdf)

Özet:

 • Bu tez, II. Murad döneminde yaşamış İznikli Hümâmî'nin İranlı şair Emir Hüseynî'den tercüme ettiği Sî-nâme adlı mesnevisi üzerinedir. Eserin bilinen üç nüshasından sadece ikisi Süleymaniye nüshalarının (Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan Biblioteque National (Ancien Fond Turc, 304) nüshasının mikrofilmi ve Hacı Mahmud Efendi, 3961/I nüshası) üzerinde inceleme yapıldı. British Library'de (Or. 11234) bulunan nüshası ise elimize geçmedi.

 • Sî-nâme, dünyevî aşkın konu edildiği, âşık ve ma'şûk arasında geçen olayların yansıtıldığı bir eserdir. Genel olarak âşığın çaresizliği, zorlukları ve bu durum karşısında ma'şûkun naz ve cefa ile karşılık vermesi üzerinde duruluyor. Manzum mektup olarak mesnevi nazım biçimiyle kaleme alınmış eserin asıl önemi Hümâmî’nin kendi gazellerini de bu mektuplar arasına serpiştirmiş olmasıdır. Her mektup sonunda kendi mahlasını zikrettiği anlamlı gazeller yer almaktadır. Hümâmî’ye ait ayrıca bir divanın varlığı bilinmemekle birlikte bu eserdeki gazelleri küçük bir divandan örnekler olarak tasavvur etmek mümkündür.

 • Bu tezi hazırlarken yukarıda belirtilen iki nüshadan daha eski olması sebebiyle Biblioteque National nüshası temel alındı. Süleymaniye nüshası ise tamamlayıcı nüsha olarak kullanıldı. Aradaki farklar dipnot biçiminde metnin hemen altına ilave edildi. Metinde geçen âyet-i kerîmeler ve diğer Arapça ibarelerin anlamları “açıklamalar” adıyla metnin sonunda verildi. Son bölümde metinde geçen kelime ve eklerin dizini ortaya konuldu. Bu kısımda birleşik fiil yapıları ile Farsça tamlamalar kendilerini oluşturan kelimelerin her birinde belirtilmek suretiyle gösterildi. Dizin bölümünün oluşturulmasında Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ceval Kaya’nın hazırladığı Cibakaya 5.2 adlı bilgisayar programı kullanıldı. Tenkidli metnin oluşturulması sırasında bizzat nüshadan ya da mikrofilmden kaynaklanan silikler ve yanlış yazılışların telafisine çalışıldı. Ancak tamiri mümkün olmayan kısımlar boş bırakıldı.
 • İnceleme sonucunda Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili dil bilgisi açısından yeni özellikler ortaya konmamakla birlikte, tezin, kullanılan kelime kadrosu bakımından tarihî sözlük çalışmaları ile edebiyat tarihi çalışmalarına bir katkı sağlayacağı umut edilmektedir.


Doktora Tezi

İbrahim ibn-i Bâli’nin Hikmet-nâme’si (1b-149a), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, 2003, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özkan)

Tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı "E-Kitap Projesi" kapsamında 2009 Kasım ayında pdf formatında İnternet üzerinde yayınlanmaya başlamıştır.

 • Metin (Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden) (pdf)

Özet:

 • Bu çalışmamız, XV. yüzyılda yaşamış Antepli İbrahim ibn-i Bâlî tarafından Hicrî 893 (Milâdî 1488) tarihinde Memlük sultanı Kayıtbay'a ithafen mesnevi tarzında yazılmış Hikmet-nâme adlı manzum eserin bir kısmı (İ.nüshası 1b-149a, M.nüshası 1b-180a arasındaki yapraklar) üzerinedir. 6296 beyit tutan bu kısımda, ağırlıklı olarak sırasıyla, astronomi, melekler, tabiattaki dört unsur, dağlar, denizler, adalar, ülkeler, şehir ve kasabalar, değerli taşlar, balıklar, nehirler, su kaynakları, insanın nitelikleri ve organları konularında bilgilere yer verilmiştir. İbn-i Bâlî, kendi döneminin ve önceki dönemlerin klasik kaynaklarından alınt€?ların yanı sıra duyduklarını, gördüklerini de eserinde yansıtmıştır.
 • Tezimizde, eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile Prof.Dr. Muhammet Yelten nüshaları üzerinde çalışılmıştır. Üniversite nüshası, öncelikle ele alınmış, nüshanın transkripsiyonu yapılmıştır. Bu nüshanın Prof.Dr. Muhammet Yelten nüshasıyla farkları dipnotta belirtilmiştir. Okunuş bakımından sağlamlaştırılan metnin, sözlük-dizini yapılmış ve bütün bunlardan ortaya çıkan malzemeden hareketle eserin dil özellikleri (fonetik-morfolojik ve semantik) inceleme kısmında ele alınmıştır.
 • İnceleme kısmında semantik alana ait bölüm diğer inceleme bölümlerine nazaran daha geniş tutulmaya çalışılmıştır. Semantik alanın dünü ve bugünü, İslam ve Batı dünyasındaki yaklaşımlar ve semantik alanın kavramları üzerinde durularak eski bir metinde çağdaş semantik yaklaşımların nasıl uygulanabileceği sorusuna cevap aranmıştır.

Kitaplar

1. Altun, M. (2011), Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri-Türk Romanlarından Örneklerle, MVT Yayıncılık, 134 s.(TAM METİN)

2.Altun, M. (2011), Hâb-nâme-i Veysî, MVT Yayıncılık,, 230 s. (TAM METİN)

3. Altun, M. (2022), Türkçede Söz Dizimi Çözümlemeleri, Pegem Akademi Yayıncılık, 152 s. (Örnek Sayfalar)

Kitapta Bölüm

1. Altun, M. (2005), “Dil, Diller, Türkçenin Tarihsel ve Coğrafik Sınıflandırması", Ses ve Şekil Bilgisi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ( M. Kalfa- S. Demirbilek-E. Öztürk-M. Altun)

2. Altun, M. (2007)," Türkçe Programının Amaçları, İlkeleri ve Türkçe Programı", Türkçe Öğretimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, (Editör: Fatma Bölükbaşı)(Bölümün Tam Metni)

3. Altun, M-Özcan, E. (2016), Erdal Özcan - "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları", Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi-Kuramlar-Yöntemler-Beceriler-Uygulamalar, Faruk Yıldırım-Burak Tüfekçioğlu (Editörler) - Pegem Akademi - pp.391-402.

4. Altun, M. (2018) "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Medya Kullanımı", Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi-Kuramlar, Yaklaşımlar, Uygulamalar (Editör: Abdullah Şahin) - Pegem Akademi -s..421-428.

5 .Altun, M. (2019), "Kitle İletişim Araçlarının Sözcük Öğretiminde Kullanılması", Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (Editör: Asuman Ahmed Akay, Aslı Fişekçioğlu) - Nobel Akademik Yayıncılık - s..345-351.

6. Altun, M. (2019), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar", Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (Editör: Asuman Akay Ahmed, Aslı Fişekçioğlu) - Nobel Akademik Yayıncılık - s..523-549.

7. Altun, M. (2019), "Avrupa Diller İçin Ortak Öneriler Çerçevesi'nin Değerlendirilmesi", Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (Editörler: Adem İşçan, Sami Baskın),  Nobel Akademik Yayıncılık - s..55-62.

8. Altun, M. (2020), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı", Türk Kültürü Söz ile Kültür Varlıklarının İzinde (Baş Editör: Timur Kocaoğlu), Kutlu Yayınevi - Vol. Birinci Kitap,  s..63-80.

9. Altun, M. (2021), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kaynakçası", Etkinlik Temelli Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi-Kuramdan Uygulamaya (Editörler: Elif Aktaş, Vedat Halitoğlu), Nobel Akademik Yayıncılık,  s..399-411.

10.  Altun, M. (2021), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Geribildirim", Yabancılara Türkçe Öğretimi (Editör: Erdost Özkan) , Eğitim Yayınevi, s..421-429

 

 

 

Makaleler

Aşağıdaki makaleler için "Makaleler ve Denemelerimiz" adlı bağlantıya bakınız.

1. "Eski Metinlerde Bir Semantik İnceleme Örneği: Hikmet-nâme", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan 2004, sayı 7, s.113-126.

Özet:

 • Bu makale, XV. yüzyılda yaşamış Antepli İbrahim ibn-i Bâlî’nin 1488 yılında kaleme aldığı ve Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini yansıtan Hikmet-nâme adlı eserinin bir bölümü üzerine yaptığımız doktora tezinin inceleme bölümünde önemli bir yer tutan “semantik” bölümünün gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir. Makalede, çağdaş dil bilimi yaklaşımları dikkate alınarak, metnin fonem, morfem ve metin düzeyinde anlam incelemesi yapılmıştır.

2. "Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme" (A Syntactic Study on Turkish Proverbs), Akademik Araştırmalar Dergisi, Mayıs-Temmuz 2004, sayı 21, s.79-91.

Özet:

 • Bu makalede, dil bilgisi açısından Türk atasözlerinin cümle yapıları incelenmiştir. İncelemede öncelikle konuya halk bilimi bağlamında yaklaşan halk bilimcilerin yaptıkları yüzeysel cümle sınıflandırılmaları ele alınmıştır. Daha sonra, bilinen klasik Türk dil bilgisi kaynaklarınıdaki cümle tasnifleri karşılaştırılmış, atasözlerindeki cümle yapıları bu karşılaştırma sonucunda sınıflandırılmaya çalışılmıştır.

3. "Alfabe Değişiminin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme", Cumhuriyetin 81. Yılına Armağan, Sakarya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adapazarı 2004, s.57-63.

Özet:

 • Makalede, 19. yüz yılın ortalarından itibaren Arap kökenli Türk alfabesinden Lâtin kökenli Türk alfabesine geçişte yaşanan tartışmalar ele alınmıştır. Devrin aydınları, bürokratları ve hatta Sultan Abdülhamit tarafından dile getirilen alfabenin değiştirilmesine dair görüşlere yer verilmiştir.

4. "Filolojik-Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Kaynaklarında Türk Dilinin Söz Dizimsel Yapılarının Karşılaştırılması" (Comparison of Syntactic Structures of Turkish Language in Resources of Philological-Grammar and Linguistics), Türkçe Dilbilim Çalışmaları Özel Sayısı, Turkish Studies, Ekim-Kasım-Aralık 2010, s.74-86.

Özet:

 • Makalede, Türk dilinin söz dizimsel yapılarının çözümlemeleri ele alınmıştır. Türk dilinin söz dizimsel yapılarının ağırlıklı olarak filolojik-dil bilgisi ve dil bilimi ekseninde çözümlendiği ifade edilebilir. Filolojik-dil bilgisinde özellikle Muharrem Ergin’in kelime grupları sınıflandırmasının etkisi görülmektedir. Verilen örnekler genellikle edebi metinlerden seçilmektedir. Dil biliminde ise ağırlıklı olarak Noam Chomsky’nin Üretici-Dönüşümcü Dil Bilgisi Kuramı’nın etkisiyle bu yapıların ele alındığı görülebilir. Bu kurama göre dil bilimci, metne dayanmadan bir dilin en olgun cümle örneklerini “üretebilir.”

Bildiriler

 • 2006 Türkçe Programının İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi. IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (15 – 17 Ekim 2009),Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya (Özlem Yahşi Cevher ve Havva Yaman ile birlikte, birinci yazar: Özlem Yahşi Cevher).
 • Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Ünlülerin Sınıflandırılmasına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme, III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 1-3 Temmuz 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi DEDAM, İzmir, 2011, s.47-55.

Özet:

Türk dil bilgisi kitaplarının hemen bir çoğunda Türkçedeki ünlülerin sınıflandırılması günümüz dil biliminin bilgi ve birikimlerini yansıtmamaktadır. Bu doğrultuda bildiriye konu olan araştırmada, 20. yüzyıldan günümüze belli başlı Türk dil bilgisi ve Türk dil bilimi kaynaklarındaki ünlü sınıflandırmaları taranmış, aralarındaki benzerlikler ve farklar ortaya çıkarılmıştır. Deneysel çalışmalarla yapılan sınıflandırmalar ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Genel olarak Türk dil bilgisi kaynakları, ünlüleri kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık, genişlik-darlık ölçütlerine göre sınıflandırırken, Türk dil bilimi kaynaklarının deneysel çalışmalar ışığında ses analiz yöntemleri kullanarak bir sınıflandırmaya gittiği belirlenmiştir. Ayrıca, kimi kaynaklarda temel 8 ünlü ile yerel ağızlardaki kapalı e ünlüsünün dışında kalan ödünçleme kelimelerde bulunan ve yazı diline yansıyan ünlüler de sınıflandırmaya dahil edilmiştir.

Türk dil bilgisi ve Türk dil bilimi kaynaklarına yönelik yapılan bu betimlemeli çalışma sonucunda, günümüz dil bilimi yöntemleri kullanılarak yapılan sınıflandırmaların diğerlerine göre daha güvenilir olduğu yargısına varılmıştır. Bu bağlamda, Türk dil bilgisi öğretiminde bu verilerin dikkate alınarak öğrencilere yönelik kaynakların güncellenmesi gerekecektir.

Tanıtmalar

 • "Lenore A. Grenoble (2003),Language Policy in the Soviet Union , Kluwer Academic Publishers: New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 237.s." Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2005, cilt 1, sayı 1-2, s.48-49.

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans

1. Sibel Yılmaz (2007), Muzaffer İzgü'nün Eserlerinin Tema, Dil ve Eğitim Öğeleri Açısından 10-12 Yaş Grubundaki Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi.

2. Özlem Yahşi Cevher (2008), Yeni Türkçe Programının 6. Sınıf Düzeyinde Eleştirel Düşünme Becerisine Etkililiği.

3.Deniz Gül (2009), İlköğretim 6.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Kelime Öğretiminde Kullanılacak Etkinliklerin Etkililiğine Yönelik Bir Araştırma.

4. Zeynep Demirel İşbulan (2010),7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Deyimlerin Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Etkililiği.

5. Eda Örge Onuk (2012), Adapazarı Merkez İlçe Okulöncesi Kurumlarında Okutulan Masalların Söz Varlığının 6 Yaş Çocukları Düzeyine Uygunluğu(Sakarya Örneği).

6. Zeynep Ateşal (2013), Didaktik Metinlerin Anlaşılabilirlik Düzeyi (9. Sınıf Örneği)

7.Gülşah İpek Karakurt (2019), Nur İçözü'nün Romanlarının Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri Bağlamında İncelenmesi

8.İlkay Akay (2019), Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın Çocuk Romanlarının Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

9. Özlem Mahinur Arslan (2024), Sevim Ak'ın Öykülerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Doktora

1. Khabib Akhmadjonov (2019), Özbekistan'daki üniversitelerde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilişkin tutum ve motivasyonları (Taşkent örneği)

2. Özlem Yahşi (2020), Yabancılara Türkçe öğretiminde temel düzey söz varlığını belirleme: Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitapları ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı ve sözlü anlatım uygulamalarına dayalı söz varlığı

3. Zehra Güden Altmış (2021),9-11 yaş grubu çocuklara yönelik türk yapımı çizgi filmlerde değerler eğitimi (TRT çocuk örneği)

 

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı : 47

Çalışmalarımızı dikkate alıp değer veren, alıntı yapan ve kaynak gösteren bütün araştırmacılara teşekkür ederim.

1. İbrahim ibn-i Bali’nin Hikmet-nâme’si (1b-149a), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, 2003, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özkan)

 • Çetindağ, Yusuf (2009), "Edebiyatımızın Kaynaklarından: Doğu Medeniyeti ve Kaynakları", Turkish Studies, volume 4/1-2, Kış, (atıf sayfası 2078, 2079).

 • Esir, Hasan Ali(2009), "Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Prof.Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, sayı 39, Erzurum, (atıf sayfası 684, 686).

 • Esir, Hasan Ali(2009), "İbrahim ibn Bâlî'nin Hikmet-nâmesi'nde İstanbul",I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozuyumu, 3-5 Nisan 2008, Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (atıf sayfası 411, 412, 413, 414).

  Markiewicz, Christopher Andrew (2015), The Crisis of Rule in Late Medieval Islam: A Study of İdris Bidlisi (861-826/1457-1520) and Kingship at the Turn of the Sixteenth Century, University of Chicago

 • Topal, Ahmet (2012), Klâsik Türk Şiirinde Şam-ı Şerif", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 48, s.51-70. (atıf sayfası 55, 56, 57, 66).

2. "Eski Metinlerde Bir Semantik İnceleme Örneği: Hikmet-nâme", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan 2004, sayı 7, s.113-126.

 • Aksarı, Mustafa (2006),Dilara Akıncı'nın Betonlar Çiçek Açsa, Çitlembik Kız, Lise Günleri Hikaye Kitaplarının Sözcük Anlam Bilimi Açısından İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (atıf sayfası 58, 69, 75).

 • Türkmen, Mutlu (2007), Kur'an-ı Kerîm ve Kitâb-ı Mukaddes'te "Brk", "Sbh" ve "Kds" Köklerinin Semantik İncelemesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (atıf sayfası 71).

 • Tuna, Hülya (2009), Huzur Romanının Anlam Bilgisi Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (atıf sayfası: 33, 42, 46)
 • İşçan, Adem(2011), “Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 503-522.

 • Karahan, Akartürk (2013), “Codex Cumanicus’ta Alt Anlamlılık (Hyponymy)”, Karadeniz Araştırmaları, Güz 2013, sayı 39, s.187-203. (Atıf sayfası 189)

3. İznikli Hümâmi-Sinâme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, İstanbul, 1996, (Danışman: Prof.Dr. Mustafa Özkan)

 • Atay, Hakan (2003), Heves-name'de Aşk Oyunu: Taci-zade Cafer Çelebi'nin Özgünlük İdeali, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (atıf sayfası 85).

 • Esir, Hasan Ali(2009), "Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Prof.Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, sayı 39, Erzurum, (atıf sayfası 686, 702, 703).

 • Cin, Ali (2011), “-mAz+lAn- Yapısı ve Kullanımı”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 295-304.
4. "Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme" (A Syntactic Study on Turkish Proverbs), Akademik Araştırmalar Dergisi, Mayıs-Temmuz 2004, sayı 21, s.79-91.

5.Tarafımızdan hazırlanan http://mdilci.sitemynet.com adlı sitede yer alan "Edebi Sanatlar" başlıklı ders notları, Ağustos 2003 (site şu anda etkin değildir.)

 • Yıldırım, Prof.Dr. Ali ve Prof.Dr. Hasan Şimşek (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 5 Baskı, (atıf sayfası 206, 208, 209).

6. "Dil Bilgisi Kaynaklarına Göre Türkiye Türkçesinde Ünlü ve Ünsüzler" adlı çalışma. (www.dilbilimi.net adresinde yer almaktadır.)

 • Efendioğlu, Süleyman ve Adem İşçan (2010), "Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 43, Erzurum, 2010.

7. www.dilbilimi.net sitemizde yer alan Adım Adım Türkçe Öğreniyorum sayfamıza yapılan atıflar

 • Yücer, Sümeyra(2011), "İnternet Yoluyla Türkçe Öğretimi ve Sorunları", Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, yıl 1, sayı 1, 132-143. (atıf sayfası 138).

 • Şengül, Murat (2012),"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı", Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ), Pegem Akademi, 2. Baskı, (atıf sayfası 183-184).

8. www.dilbilimi.net sitemizde yer alan Genel Dil Bilimi sayfamıza yapılan atıflar

9. Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri-Türk Romanlarından Örneklerle, MVT Yayıncılık, 2011, 134 s.

10. www.dilbilimi.net/anasayfa.htm sayfamıza yapılan atıflar

11. Hâb-nâme-i Veysî, MVT Yayıncılık, 2011

 

Tanıtmalar

1. Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri-Türk Romanlarından Örneklerle, MVT Yayıncılık, 2011, 134 s.

Harmanda, Sümeyra (2012), "Mustafa Altun Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri-Türk Romanlarından Örneklerle, MVT Yayıncılık, 2011, 134 s.", Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar 2012, sayı 10, s.405-408.

 

İnternet'e Katkıları
 • 29 Ağustos 2004’tehttp://dil_bilimi.sitemynet.com alan adıyla yayın hayatına giren, şu an http://www.dilbilimi.net alan adıyla yayına devam eden İnternet sitesinin güncelleştirilmesi. (Sitenin dil bilimi alanını geniş anlamıyla tanıtan bir içeriğe sahip olması hedeflenmektedir.)
 • Vikipedi'de "Dilci" kullanıcı adıyla dil bilimi ve felsefeye dair ansiklopedi maddelerinin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

Katkıda bulunduğu maddeler:

Anlambilim, Dil bilimi, Ses Değişmeleri, Üretici Dil Bilgis, Zihin felsefesi, Pirahã dili, Dil Bilimciler Listesi, Alfred Tarski, André Martinet, Antoine Meillet, Émile Benveniste, Edward Sapir, Ferdinand de Saussure, George Lakoff, Hasan Tahsin Banguoğlu, John Langshaw Austin, John Searle, Eric Lenneberg, Leonard Bloomfield, Ludwig Wittgenstein, Michael Halliday, Muharrem Ergin, Noam Chomsky, Otto Jespersen, Ray Jackendoff, Rudolph Carnap, Roland Barthes, Samuel Ichiye Hayakawa, Saul Kripke, Steven Pinker, Veysî, Willard Van Orman Quine

 

Dünya Kütüphanelerinde Kitaplarımız