Homepage About Me My Papers and My Essays ! Selection Academic Papers Bibliography ! Computational Softwares Glossary of Linguistics Links !
 
Main Links

Glossary of Linguistics

English | French | German | Latin | Spanish | Turkish

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 • babbling
 • baby talk | Tr. bebek konuşması
 • back | Tr. art [1], kalın [2]
 • back chaining | Tr. geri zincirleme
 • back dating | Tr. geri tarihlendirme
 • back formation | Tr. geri oluşum
 • back vowel | Tr. art ünlü
 • back-channel
 • background information | Tr. ön bilgi, artalan bilgisi
 • backgrounding
 • background relation
 • backing | Tr. kalınlaşma, artünlüleşme
 • backlooping | Tr. geri bağlanma
 • backness harmony | Tr. artlık uyumu, büyük ünlü uyumu
 • backpropagation algorithm
 • backronym
 • backward downgranding | Tr. düzey gerilemesi [?]
 • backwash | Tr. ket vurma
 • backwash conditioning | Tr. tepkisel koşullanma
 • balance schema
 • balanced bilingual | Tr. dengeli ikidilli
 • Balkan Languages | Tr. Balkan Dilleri
 • ballooning of rules
 • band | Tr. kuşak aralığı
 • band descriptor | Tr. kuşak tanımlayıcısı
 • banter principle
 • bar chart | Tr. sütunlu ölçek [?]
 • barbarism | Fr. barbarisme | Gr. Barfrarismus | Tr. yadsınlık
 • bare Noun
 • bare phrase structure
 • base | Tr. taban [1], kök [2]
 • base component | Tr. taban bileşeni
 • base form | Tr. kök biçim
 • base language | Tr. kök dil
 • base phrase marker | Tr. taban dizilim belirleyicisi
 • basic core vocabulary | Tr. temel söz varlığı
 • Basic Child Grammar | Tr. temel çocuk dil bilgisi
 • Basic English | Temel İngilizce
 • basic level
 • basic level terms
 • basic string | Tr. taban zinciri
 • basilar membrane
 • basilect | Tr. alt değişke
 • basis | Tr. altkatman [1], taban [2]
 • battery | Tr. takım
 • begging
 • beginning-postspan relation
 • behavior | Tr. davranış
 • behavioreme
 • behavior norm | davranış kuralı
 • behavioral objective
 • Behaviorism | Tr. Davranışçılık
 • Behaviorist
 • Behaviorist Linguistics | Tr. Davranışçı Dil Bilimi
 • bell-shaped curve | Tr. çan eğirisi
 • benchmark | Tr. temel ölçüt
 • benefactive | Tr. çıkar görünüşlü
 • benefactive case
 • beneficiary
 • beneficiary as a semantic role
 • Bengali Language Movement | Tr. Bengal Dil Hareketi
 • Beyond Sentence Grammar
 • bias | Tr. yanlılık
 • biconditional relation
 • bicultural | Tr. iki kültürlü
 • biculturalism | Tr. iki kültürlülük
 • bidialect | Tr. iki lehçeli
 • bidialectalism | Tr. iki lehçelilik
 • bidialectism | Tr. iki lehçelilik
 • bilabial | Tr. çift dudaksıl
 • bilabial click
 • bilabial consonant
 • bilabial ejective
 • bilabial nasal
 • bilabial trill
 • bilabio-dental | Tr. çiftdudak-dişsil
 • bilateral | Tr. iki yanlı
 • bilateral opposition | Gr. bilaterale Opposition| Tr. iki yanlı karşıtlık
 • bilingual | Tr. ikidilli
 • bilingual education | Tr. ikidilli eğitim
 • bilingual syntax measure | Tr. ikidilli sözdizim ölçümü
 • Bilingualism | Tr. İkidilcilik
 • biliterate
 • biloquial
 • bimodal distribution
 • binarism
 • binary | Tr. ikili
 • binary antonyms
 • binary choice item
 • binary feature
 • binary opposition
 • binding
 • Binding Theory
 • binominals
 • Biolinguistics
 • body language
 • Bootstrapping Hypotheses
 • bound collocations
 • bound form | Tr. bağımlı biçim
 • bound Morpheme | Tr. bağımlı biçimbirim
 • bound morphs
 • bounding
 • boustrophedon style
 • Brahmi script
 • brain
 • brain-storm activitiy | Tr. beyin fırtınası etkinliği
 • break | Tr. durak
 • breaking | Tr. ses kırılması
 • breath group | Tr. soluk kümesi
 • breathy | Tr. soluklu
 • breathy voice
 • breve | Tr. kısa
 • bridge letter | Tr. köprü harf
 • broad transcription | Tr ayrıntısız çevriyazı
 • broad vowel | Tr. yayvan ünlü
 • Broca aphasia | Tr. Broca sözyitimi
 • Broca's area | Broca bölgesi
 • Broca's lesions
 • broken | Tr. aksamalı, bozuk
 • buccal | Tr. ağızsı
 • buffer question | Tr. ara soru
 • bunching | Tr. yığılma
 • bundle | Tr demet
 • burst | Tr. patlama
 • buzzword