Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar

 

PROJE DUYURULARI

KONGRE VE SEMPOZYUM DUYURULARI

2008 YILI ETKİNLİKLERİ

  • ORTA ASYA ARAŞTIRMALARI 21. YILLIK NICHOLAS POPPE SEMPOZYUMU, 9 MAYIS 2009, WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ, SEATTLE, WASHINGTON EYALETİ, ABD

Call For Papers

21st Annual Nicholas Poppe Symposium on
Inner/Central Asian Studies

Saturday, May 9, 2009
Place: University of Washington
Denny Hall, 215 A

Papers from students and faculty pertaining to Inner/Central
Asian Studies are being solicited. Most welcome are papers that
address the topic of

"The Impact of Globalization on the Turkic and Mongolian Culture
and Society"

Please submit abstracts (250 words maximum) by April 18, 2009 to:

Ilse D. Cirtautas
Department of Near Eastern Languages & Civilization
Denny Hall, Box 353120, University of Washington,
Seattle, WA, 98195
Phone: (206) 543-9963
Fax: (206) 686-7936
e-mail:icirt@u.washington.edu

Organizer: Central Asian Studies Group-University of Washington

 

  • AVRUPA BİLİM VAKFI TEHLİKEDEKİ DİLLER ARAŞTIRMA PROJESİ, SON BAŞVURU 20 MAYIS 2008

Following agreement with funding organisations in Austria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland, Turkey, United Kingdom and United States, the European Science Foundation is launching a Call for Outline Proposals for Collaborative Research Projects to be undertaken within the

EUROCORES programme “Better Analyses Based on Endangered Languages (EuroBABEL)”.

The deadline for Outline Proposals is Tuesday 20 May 2008, 12:00 PM (noon).

The Call has been published on the ESF website at http://www.esf.org/eurobabel. Here you will also find additional information including e.g., specific national requirements and the maximum number of individual projects that the participating funding agencies have committed themselves to.

Please note that applicants should contact their national funding agencies in order to verify their eligibility and to ensure compliance with the relevant agencies’ current granting rules and regulations. Contact details can be found at the EuroBABEL website and in the enclosed Call for Proposals.

If you have any further questions about the EuroBABEL Call, please do not hesitate to contact the EuroBABEL office at eurobabel@esf.org.

Yours sincerely,

Eva Hoogland

Dr. Eva Hoogland
EUROCORES Coordinator for the Cognitive Sciences
European Science Foundation
1, quai Lezay Marnésia
F-67080 Strasbourg
France
+33 (0)3 88 76 2183
logic@esf.org

  • METİNLERARASI - GÖSTERGELERARASI İLİŞKİLER SEMPOZYUMU, 7-8 EKİM 2008, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA

Sempozyum İnternet Adresi

Bildiriler tam metin olarak sempozyum başlama tarihinden bir buçuk ay önce sempozyum sekreterliğine ulaştırılacaktır.

  • ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ, 28-29 NİSAN 2008, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, KAYSERİ

Irak’ta gelişen çağdaş Türkmen edebiyatı ile çağdaş Türkmen yazı dili ve ağızları üzerinde çalışan bilim adamlarını bir araya getirerek konu üzerinde bilimsel araştırmaların sunulmasını sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumu ile Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 28-29 Nisan 2008 günlerinde Kayseri’de Uluslararası Çağdaş Irak Türkmen Türkçesi ve Edebiyatı Bilgi Şöleni düzenleyecektir.

Bilgi şölenine katılmak isteyenlerin bildiri başlığı ile iki yüz kelimeyi geçmeyen bildiri özetlerini ilişikteki belgeyi doldurarak en geç 1 Nisan 2008 günü Kurumumuzda olacak biçimde kurultay@tdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Düzenleme Kurulu tarafından kabul edilen bildirilerin sahiplerine ikinci duyurum 15 Nisan 2008 günü gönderilmeye başlanacaktır. Bildirilerin tam metinleri bilgi şöleni sırasında alınacak ve Erciyes Üniversitesi tarafından kitap olarak yayımlanacaktır.

Bildiriyle katılacakların otobüs veya tren biletleriyle konaklama ve yiyecek giderleri Kurumlarımızca karşılanacaktır.

Katılımcı Belgesi

Yazışma adresi:

Türk Dil Kurumu

Atatürk Bulvarı Nu.: 217

06680 Kavaklıdere / Ankara / TÜRKİYE

  • VI. ULUSLARARASI TÜRK DİL KURULTAYI, 20-25 EKİM 2008, ANKARA

Başvuru Belgesi

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 20-25 Ekim 2008 tarihleri arasında Ankara'da toplanacaktır. Kurultay'a katılma koşulları aşağıda belirtilmiştir:

1. Kurultay'a bildiriyle katılmak gerekmektedir. Bildirisiz katılım kabul edilmeye-cektir.
2. Kurultay'a sunulacak bildirilerin doğrudan Türk dili ile ilgili olması gerekmektedir.
3. Bildiri özetleri ve bildiri metinleri Türk alfabesiyle "Times New Roman" yazı tipi ve 11 puntoda yazılmalıdır. Bildirilerin sunumu Türkçe yapılmalıdır.
4. İlk başvuru için ekteki başvuru belgesi doldurularak en fazla 200 kelimelik bildiri özeti ile birlikte en geç 30 Nisan 2008 tarihine kadar Türk Dil Kurumuna gönderilmelidir.
5. Bildiri özeti kabul edilenlere ikinci duyurum 16 Mayıs 2008 günü gönderilecektir. Bildirinin tam metninin çıktısı ve yoğun diske (YD=CD) kayıtlı kopyası en geç 31 Temmuz 2008 tarihinde Kurumumuzda olacak şekilde gönderilmelidir. Metinlerde kullanılan özel yazı karakterleri de yoğun diskte yer almalıdır.
6. Bildirilerin tam metinleri Kurultay Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kurul değerlendirmesine girmeyen bildiriler daha sonra kesinlikle programda yer almayacaktır.
7. Kurultay Danışma Kurulu tarafından bildirisi kabul edilenlere üçüncü duyurum 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren gönderilmeye başlanacaktır.
8. Kurultay'a Yurt içinden ve yurt dışından katılacak bilim adamlarının sadece konaklama ve yiyecek giderleri Türk Dil Kurumu tarafından karşılanacaktır.
9. Aşağıdaki bağlantıda yer alan Başvuru Belgesi'ni doldururarak da ağ ortamında başvurunuzu yapabilir ve başvurunuzla ilgili gelişmeleri Başvuru Durumunu İzleme bağlantısından izleyebilirsiniz. E-posta veya belgegeçerle (faks) yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir. Bütün yazışmalar: VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI, TÜRK DİL KURUMU, Atatürk Bulvarı 217, Kavaklıdere / ANKARA adresiyle yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, dilimize ve Kurumumuza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Türk Dil Kurumu

  • ULUSLARARASI II. TÜRKOLOJİ KONGRESİ (KIRIM TATARLARININ DÜNÜ-BUGÜNÜ-YARINI), 22-24 MAYIS 2008, SİMFEROPOL-KIRIM/UKRAYNA

Kongre Duyuru Belgesi (doc)

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)’nın maddî desteği, üniversitemiz Kırım Tatar ve Türk Filolojisi Fakültesi ve Türkoloji Araştırma Merkezi’nin işbirliğiyle, Uluslararası II. Türkoloji Kongresi düzenlenecektir. 22-24 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongrenin ana teması “Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını” olacaktır. Kongrede ele alınacak konular beş ana başlık altında toplanmıştır:

1-Tarih-Sosyoloji:

Bu başlık altında Altın Orda târihi, kültür ve medeniyeti, Kırım Hanlığı’nın teşekkülü ve hanlık dönemi, Osmanlı-Kırım Hanlığı ilişkileri, Kırım Hanlığı ve diğer komşu devletlerle ilişkiler, Kırım Hanlığı’nın Çarlık Rusyası’nın işgâline uğraması, işgâl döneminde Kırım’da olup bitenler, Sovyetler dönemi, 1944 sürgünü, sürgün dönemi, Kırım’a dönüş, Tatar diasporası, Kırım Tatarlarının bugünkü sosyolojik yapısı, karşılaşılan sosyal problemler ve çözüm yolları vb. konular târihî ve sosyolojik bir perspektifle ele alınmalıdır.

2- Dil:

Bu başlık altında Kırım Tatar Türkçesi merkezde olmak üzere, Türkî dillerin bugünkü durumları ve inkişaf yolları, Türkî diller ve küreselleşme meseleleri, Türkî dillerin fonksiyonel ve pragmatik yönleri, Türkî dillerin öğrenilmesinde modern metodlar, Türkî dillerin terminoloji problemleri, Türkî diller-arası tercüme-aktarma çalışmaları sırasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları, bugünkü Tatar Türkçesinin içinde bulunduğu durum ve mevcut problemlerin çözüm yolları… vb. konular ele alınmalıdır. 

3- Edebiyat ve Folklor:

Bu başlık altında Altın Orda ve Kırım Hanlığı devri Kırım Tatar edebiyâtı, çağdaş Kırım Tatar edebiyatı, Kırım Tatar muhâcir (göç-sürgün dönemi) edebiyâtı, âşık edebiyâtı (dünü-bugünü), Âşık Ömer ve Kırım-Tatar âşık edebiyâtı, Kırım ve Türk dünyâsı folkloru, Kırım Tatar halk ağızlarında vücut bulmuş edebî-folklorik ürünler, Türk dünyâsı edebiyâtında Kırım ve Kırım Tatarları, Kırım ve Türk dünyâsı arasında edebî ilişkiler, Kırım dîvan ve dîn-tasavvuf edebiyâtı, Osmanlı edebiyâtında Kırım kökenli müellifler, Cengiz Dağcı ve eserlerinde Kırım… vb. konular ele alınmalıdır.

4- Kültür ve Medeniyet:

Bu başlık altında Kırım Tatar kültür ve medeniyetinin dünü-bugünü ve geleceği üzerine tespitler ve düşünceler, Tatar Kırım millî tiyatrosunun dünü-bugünü, Hanlık devri ve sonrası Kırım Tatar millî mûsikîsi, Kırım’da millî tasvîrî sanat, Kırım Tatar medeniyetinde kuyumculuk, oymacılık ve diğer el sanatları… vb. konular ele alınmalıdır.

5- Milli Pedagoji:

 Bu başlık altında pedagoji târihi, Kırım Tatar millî mekteplerinin güncel problemleri ve çözüm yolları, eğitim alanında metodolojik yaklaşımlar, millî bir metodoloji geliştirilmesinin yolları; eğitimde kadro, dil, malzeme ve mekân problemleri, millî pedagojinin Kırım Tatarları için önemi… vb. konular ele alınmalıdır.

KONGRENİN AMACI:

Bilindiği gibi, Kırım Tatar Türkleri Çarlık Rusyası’nın işgâline uğradıktan (1783) sonra uzun ve çileli bir târih süreci yaşamışlardır. İkinci Dünyâ Savaşı’nın sonlarına doğru (1944) Stalin tarafından yurtlarından çıkarılıp Orta Asya’nın değişik bölgelerine sürülen Kırım Tatarları, yaklaşık elli yıllık sürgün döneminde de aynı çileli târihi yaşamaya devam etmişler, millî ve sosyal kimlikleri parçalanmış, kendi kaderlerini belirleme irâdeleri ellerinden alınmış ve âdetâ sistemli bir asimilasyona mâruz kalmışlardır. 1980’lerin sonlarına doğru Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından tekrar anayurtlarına dönmeye başlayan Kırım Tatarları, eski malları-mülkleri başkalarına dağıtılmış olduğundan, döndükleri Kırım’a yeniden yerleşme konusunda da çok büyük sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalmışlardır.

Kırım Tatar Türkleri bugün târihî, siyâsî, sosyal, kültürel, dînî alanlarda sayılamayacak kadar çok ve yoğun problemlerle uğraşmak ve bunlarla başa çıkmak durumundadırlar. Yeni nesillerde güçlü bir şekilde görülen kimlik problemleri de bu sıkıntılara eklendiğinde, bugünkü durumun vehâmeti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bütün bu problemlerin Kırım Tatar Türklerinin menfaatlerine uygun bir şekilde çözümlenmesinde ciddî bir bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Kırım Tatar Türklerinin büyük bir kısmı bugün târihlerini, kültür ve medeniyetlerini, dillerini, dînî ve ahlâkî değerlerini –ne yazık ki– yeterince bilmemektedir. Bu bilgi yetersizliği, mevcut problemlerin çözümünü de güçleştirmektedir. Buna bir de Kırım’da siyâsî irâdenin, ekonomik imkânların ve eğitim kurumlarının Kırım Tatarlarının kontrolü dışında bulunmasının ortaya çıkardığı engeller eklendiğinde, durumun nezâketi çok daha açık bir şekilde görülebilmektedir.

Bütün bu ve benzeri sebeplerle Kırım Tatarlarının belirtilen alanlarda yoğun bir bilgi birikimine ihtiyaçları bulunduğu açıktır. Düzenlenecek bu tür kongre ve sempozyumların, söz konusu bilgi eksikliğinin giderilmesine, Kırım Tatarları açısından millî bir perspektifin oluşumuna önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla Kırım ve Kırım Tatarlarının târihlerini, dillerini, edebiyat ve folklorlarını, kültür ve medeniyetlerini merkeze alan böyle bir kongrenin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Kongreye katılmak isteyenlerin ekte sunulan formu doldurarak en geç 1 Mart 2008 târihine kadar e-mail ( unan1957@yahoo.com ) yoluyla tarafımıza ulaştırmaları önemle ricâ olunur.

  • 15. YILLIK MERKEZİ AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, 22-23 MART 2008, INDIANA ÜNİVERSİTESİ, BLOOMINGTON-INDIANA, ABD (yeni)

http://www.indiana.edu/~aces

Son başvuru : 18 Ocak 2008 (Late submissions may be considered)

ACES invites panel and individual paper proposals for the Fifteenth
Annual Central Eurasian Studies Conference to be held Saturday, 22 March
and Sunday, 23 March 2008 at Indiana University in Bloomington, Indiana.
Graduate students, professors, and independent scholars are cordially
invited to submit abstracts of papers covering all topics pertaining to
Central Eurasian Studies.

Building on the success of past ACES conferences, this year's conference
will feature Marianne Kamp, a historian from the University of Wyoming,
who has published notable works on contemporary Central Asia, as the
Keynote Speaker. This year's Distinguished Speaker will be Edward
Lazzerini, of Indiana University's Department of Central Eurasian Studies.

Central Eurasian Studies is defined for the purposes of this conference
as the study of the historical and contemporary Afghan, Balto-Finnic,
Hungarian, Mongolic, Persian, Tibetan, Tungusic, and Turkic peoples,
languages, cultures, and states.

An extensive, but by no means comprehensive, list of topics addressed
by this conference may be found at the end of this announcement.

Submission Instructions

Submission of pre-organized panels is strongly encouraged. Individual
papers are also welcome and will be assigned by the Conference Committee
to a suitable panel. An honorable distinction of best paper will be
awarded. All participants will receive a certificate of participation.

Please include the following information on all submissions:
1) Names of all authors (note name of the person presenting the paper);
2) Institutional affiliation and title/position;
3) Contact information, including e-mail address, postal address, and
telephone/fax numbers;
4) Curriculum Vitae (1 page);
5) Paper title;
6) An abstract of no more than 300 words, to be included in the
Conference Program;
7) Geographic location and thematic panel preference. Thematic panel
preferences include, but are not limited to: socio-economic issues,
nationalism and identity, natural resources management, music and
culture, politics, history, education, and archaeology; and
8) Any audio-visual equipment needs (overhead, slide projector,
PowerPoint, etc.)

Due to space constraints, abstracts exceeding 300 words cannot be accepted.

ACES regrets that it cannot provide any funding to participants.

Submission deadline: 18 January 2008.

Applicants will be notified of acceptance by 15 February 2008.

Submit proposals:

Via e-mail as an attachment (pdf, .doc or .rtf formats preferred) to:
<aces@indiana.edu>

Or via hard copy sent to:

The Fifteenth Annual Central Eurasian Studies Conference
The Association of Central Eurasian Students ( ACES)
Goodbody Hall 157
Indiana University
1011 East Third Street
Bloomington, IN 47405-7005
USA
Fax: (812) 855-7500

Some covered topics:

Azerbaijan, Turkey, Uzbekistan, Finland, Karelia, Estonia, Buryatia,
Turkmenistan, Uyghur, Manchu, Kazakh, Kazakhstan, Kyrgyz, Kyrgyz Republic,
Xinjiang, Tibet, Mongolia, Manchuria, Hungary, Tatarstan, Volga, Siberia,
Tungusic, Tajikistan, Persia, Iran, Evenki, Afghanistan, Ferghana Valley,
Caspian Sea, Aral Sea, Central Eurasian steppe and/or oases, Inner Asia,
Sufism, Chaghatay, Mari, "Silk Road", Ottoman Empire, Orkhon, politics,
nationalism, identity, ethnicity, state-building, ancient and contemporary
religion, Islam, Nestorian Christianity, Buddhism, Lamaism, Qing Dynasty,
Yuan Dynasty, shamanism, cinema, film, literature, history, linguistics,
anthropology, musicology, folklore, archaeology, architecture, art, law -
in short, the historical and contemporary Afghan, Balto-Finnic, Hungarian,
Mongolic, Persian, Tibetan, Tungusic, and Turkic peoples, languages,
cultures, and states.

Association of Central Eurasian Students
Goodbody Hall 157
Indiana University
1011 East Third Street
Bloomington, IN 47405-7005
USA
Fax: (812) 855-7500
aces@indiana.edu
http://www.indiana.edu/~aces

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - BAŞBAKANLIK TİKA BAŞKANLIĞI-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE

GENEL BİLGİLER

III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, Başbakanlık TİKA Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi ile ortaklaşa olarak 26–28 Eylül 2008 tarihleri arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Bilimsel nitelikli, geniş katılımlı uluslararası bir etkinlik olan III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Türkçe ile ilgili konuların gündemde tutulması, bu konulara dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirilecektir.

Türkiye’den ve Türkiye dışında yaşayan bilim adamlarının ve araştırmacıların katılacağı III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı'nda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Türk dilbilgisi
Türk dilinin kökleri
Türk dilinin kaynakları
Türk dilinin tarihi dönemleri
Türkçenin söz varlığı
Türkçenin etimolojisi
Türkçede yozlaşma, yabancılaşma
Kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı ile ilgili sorunlar, çözüm yolları
Dil eğitiminde iletişim araçlarının önemi
Türkçenin eğitimi ve öğretimi
Türk edebiyatı
Türk düşünce sistemi ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi
Ortak dil

  • II. AKDENİZ SÖZ DİZİMİ TOPLANTISI, 16-18 EKİM 2008, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, DİLBİLİM PROGRAMI, İSTANBUL

Son Başvuru: 18 Şubat 2008

Toplantı Tanımı

II. Akdeniz Söz Dizimi Toplantısı
16-18 Ekim 2008
Boğaziçi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Dilbilim Programı

Davetli Konuşmacılar
Kleanthes Grohmann
Jaklin Kornfilt
Norvin Richards
David Pesetsky

Papers are invited on any aspect of the syntax and syntax-phonology
interface of Mediterranean languages with particular emphasis on Arabic,
Greek, Hebrew and Turkish. We strongly favor analyses within the Principles
and Parameters framework and its current developments within the Minimalist
Program.

Abstracts for the main and the interface sessions are invited for 30-minute
presentations plus 10 minutes for questions. Abstracts are also invited for
a poster session. Please specify the session(s) you would like to be
considered for. Submissions are limited to one singly authored and one
jointly authored abstract per author or two jointly authored abstracts.

Abstract Submission

Abstracts should be electronically submitted as PDF/DOC/RTF attachments to
msm2@boun.edu.tr. Special symbols should also be included in the
attachment. The filename should be unique. You should use your first name's
initial and your last name to name your abstract. For example: John Smith's
abstract would be named jsmith.pdf, not abstract.pdf or msm.pdf. The
subject of the message should specify ''Abstract'', and the body should
include the following information:

- Author's Name(s) and contact information
- Affiliation
- Title of the abstract
- Postal address & e-mail address

Please specify whether you would like your abstract to be considered for:
- syntax-phonology interface session
- the main session
- the poster session
(multiple selections possible)

Abstract Format:
Abstracts should be limited to one page in length, with
1'' margins and use no smaller than 12 point font. Abstracts may also
include a second page limited to examples and references, also with 1''
margins and 12 point font. Upon acceptance, authors will be asked to submit
a named, camera-ready abstract.

Submission Deadline: February 18, 2008

Notification of Acceptance: March 31, 2008

If you have any questions, please don't hesitate to contact the organizing
committee at msm2@boun.edu.tr

The Organizing Committee:
A. Sumru Özsoy


XIV. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi tarafından 6-8 Ağustos 2008 tarihleri arasında, Antalya-Side'de düzenlenecektir. Türkçe ve Türk dillerinin dilbilimsel incelemesini konu alan sunularınızı bekliyoruz. Kurultayda Türkçe ya da İngilizce olmak üzere üç tür sunu yer alacaktır:
1. Bildiriler

Tek ya da ortak yazarlı bildirilerin sunumu için 20 dakikalık süre, tartışılması için ise 10 dakikalık süre ayrılacaktır.

2. Çalıştaylar

Çalıştayların amacı belli bir konuyu derinlemesine ya da çeşitli yönleriyle tartışmaktır. Çalıştayın konusu ve katılımcıları çalıştay düzenleyicisi tarafından belirlenecektir. Çalıştay sunuları için ve bu sunuların tartışılması için ayrılacak olan süreler, çalıştay katılımcı sayısı gibi çalıştayın düzenine ilişki konular çalıştay düzenleyicisi tarafından belirlenecektir. Ancak her bir çalıştay için 1-2 saatlik bir süre
ayrılacaktır. Çalıştay düzenleyicisinin, çalıştay katılımcılarının kendisine ulaştıracakları bildiri özetlerini, çalıştayın genel özetiyle birlikte, düzenleme kuruluna ulaştırması gerekmektedir. Bir çalıştaya ait her bir bildiri özeti ayrı ayrı değerlendirilecek, ancak söz konusu bildiri özetlerinin birbirleriyle uyumu da değerlendirmede göz önüne alınacaktır.


3. Pano Sunuları

Tamamlanmış ya da sürmekte olan araştırmaların sunulması ya da tartışılması amacıyla hazırlanan çalışmalar, düzenleme kurulunun belirleyeceği saatlerde panolarda sergilenebilecektir.


ÖZET BİLDİRİMİ VE GÖNDERİLMESİ

Her tür sunu için özetlerin en geç 2 Mart 2008 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Her bir katılımcı biri kendi adına, diğeri de ortak olmak üzere en fazla iki özet gönderebilir. Söz konusu kısıtlama, her tür sunu için geçerlidir. Örnekler ve kaynakça hariç 250-300 sözcüğü geçmeyecek bildiri özetlerinin, konu hakkında genel bilgi, araştırma yöntemi, veri tabanı ve ilgili kaynakçayı içerecek biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.


Özetler, kurultay web-sayfasından ulaşılabilecek elektronik katılım formu aracılığıyla gönderilecektir. Özetlerin elektronik katılım formu doldurularak gönderilmesi tercih edilmektedir, ancak e-posta yoluyla gönderilecek özetler de kabul edilecektir. Bunun için lütfen kurultay web-sayfasından ulaşabileceğiniz formaları kullanınız. Lütfen e-posta metni içine yazılarak ya da normal posta ile gönderilecek özetlerin kabul edilmeyeceğini göz önünde bulundurunuz.

Önemli not

Kurultayla ilgili kimi yönetimsel ön hazırlıklarının yapılabilmesi için kurultaya herhangi bir sunu ile katılmayı planlayan katılımcılardan, katılımcı adı ya da adları ile 'geçici' bir sunu başlığı ve katılım türünü e-posta ile bildirmeleri istenmektedir (bu aşamada özet gerekmemektedir). Bu ön-katılım süreci için gereken bilgilerin en geç 28 Aralık 2007 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir (Bu aşamada bildirdiğiniz sunu başlığı ve diğer bilgiler, 'normal' başvuru sürecinde değiştirilebilecektir). Ön-katılım sadece kurultayın düzenlenmesiyle ilgili olarak düzenleyicilere yardımcı olmak amacıyla istenmektedir; bu nedenle, sunuların seçiminde yalnızca özetler dikkate alınacağından, ön-katılım bilgilerini göndermiş olan katılımcıların da özet göndermesi gerekmektedir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.


ÖZETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri, çalıştay ve pano sunularını içeren tüm özetler, seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Seçici kurulu oluşturan üyelerin adları açıklanmayacak, bu kurulun değerlendirmesine sunulan özetlerde katılımcıların isimleri gizli tutulacaktır. Seçilen sunular 4 Nisan 2008 tarihinde duyurulacaktır.


KURULTAYA KATILIM

Kurultaya kayıt olmak için kurultay web-sayfasındaki elektronik katılım formunun doldurulması gerekmektedir. (Elektronik olarak kayıt olamamanız durumunda lütfen düzenleyicilerle iletişime geçiniz). Katılım formuna ek olarak, aşağıda verilen banka hesaplarına kayıt ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontunun posta, e-posta ya da faks yoluyla aşağıda verilen adreslere gönderilmesi gerekmektedir. Ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu üzerine "Kurultay katılım ücreti" açıklamasının eklenmesi gerekmektedir.


KATILIM ÜCRETİ

2 Mayıs 2008 tarihine kadar geçerli olan kayıt ücreti araştırma görevlileri için 100€ ya da Yeni Türk Lirası karşılığı; diğer katılımcılar için 150€ ya da Yeni Türk Lirası karşılığıdır. Kayıt ücreti, bu tarihten sonra 210€ ya da Yeni Türk Lirası karşılığı olacaktır. Bu ücret açılış resepsiyonunu, bildiri özet kitapçığını, ara ikramları ve kurultay çantasını kapsamaktadır.


KURULTAY YERİ VE KONAKLAMA BİLGİLERİ

Kurultay Ankara Üniversitesi'nin Antalya-Side'de deniz kıyısında yer alan Manavgat-Öğrenci Rehabilitasyon Spor Eğitim Merkezinde (Manavgat-ÖRSEM) gerçekleştirilecektir. Konaklama ücreti henüz belirlenmediyse de (bu ücret Manavgat-ÖRSEM yetkililerince en kısa sürede belirlenecektir) tüm katılımcılar Ankara Üniversitesi üyelerine uygulanan katılım ücretinden yararlanabileceklerdir.  Konaklama, ulaşım ve kurultayla ilgili diğer ayrıntılı bilgilerin yer alacağı ikinci duyuru 2 Mart 2008 tarihine kadar yalnızca katılım formlarını bize ulaştırmış olan katılımcılara gönderilecektir.


ÖNEMLİ TARİHLER

Sunu başlıklarının gönderileceği ön-katılım süreci: 28 Aralık 2007

Özet bildirimi ve katılım formlarının gönderilmesi: 2 Mart 2008

Kabul edilen sunuların açıklanması: 4 Nisan 2008

Kayıt için son tarih (erken ödeme): 2 Mayıs 2008

Kurultay: 6-8 Ağustos 2008
Kurultayla ilgili olarak ulaşım, konaklama, sosyal etkinlikler vb. tüm ayrıntılara http://www.ictl2008.org adresindeki kurultay web sayfasından ulaşabilirsiniz. Konferans hakkında güncellenmiş bilgilere ulaşmak için web sayfamızı düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz.

Posta Adresi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü

06100 Sıhhiye/Ankara/Turkey


Tel: +90 312 3103280 (dahili, 1612, 1647, 1558, 1615)

Faks: +90 312 3105713
e-posta: info@ictl2008.org

Web sayfası: http://www.ictl2008.org


Banka Hesabı

Türkiye İş Bankası Necatibey Şubesi
Hesap Sahipleri: Dilek Peçenek, H. İclâl Ergenç, Sıla Ay

Banka Hesap Numaraları:

YTL: 4222 0854364

Euro : 4222 0490251

Dolar : 4222 0490246
Hesap Adresi: 14. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı
Banka Swift Kodu: ISBKTRISXXX4222

  • CIEPO-18 ERKEN-OSMANLI VE OSMANLI ARAŞTIRMALARI ULUSLARARASI KOMİTESİ- 15. SEMPOZYUM, 25-30 AĞUSTOS 2008, ZAGREB-HIRVATİSTAN

Zagreb Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesince 25-30 Ağustos 2008 tarihleri arasında 18. CIEPO sempozyumu düzenlenecektir. Düzenleme Kurulu, sizeleri hem İngilizce hem de Türkçe olarak erken-Osmanlı ve Osmanlı araştırmalarıyla ilgili halihazırdaki çalışmalarınızı sunmaya davet ediyor. Fransızca ve Almanca bildiriler de kabul edilecektir. Panel ve tematik çalıştayların düzenlenmesi için 15 Ocak tarihine kadar bildirilerin gönderilmesi gerekmektedir. Düzenlenecek paneller iki ya da üç bildiriden oluşacaktır. Ayrıca panellerde azami 10 dakika da panel yöneticisince bir analiz yapılacaktır. Bildiriler bir bir sorun ya da tema üzerinde odaklanmalıdır. Panel öncesi dinleyicileri bilgilendirmek açısından panelle ilgili azami 500 kelimelik bir özet yazılacaktır. Bu bakımdan her bildiri için azami 300 kelimelik bireysel bildiri özeti yazılmalıdır. Özet, bildiriyi en güçlü yanlarıyla, araştırma sonuçlarıyla kısaca ifade etmelidir.

Çalıştaylarda katılımcılara 10'ar dakikalık sunum imkânı verilecek, daha sonra tartışma bölümüne geçilecektir. Katılımcıların, çalıştay öncesi sorun ya da tartışma konusuyla ilgili bir özet yazmaları gerekir. Tüm çalıştaylarda ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınmakla birlikte, bildiri sayısında bir sınırlama gerekli olduğundan, bildiriler Düzenleme Kurulunca değerlendirilecektir.

Bireysel bildiriler Düzenleme Kurulunca bölümlere ayrılacaktır. Bildiri sunumlarında arzu edilen süre 15 dakikadır. Ancak sunumunuz, 20 dakikayı da aşmamalıdır. Bildiri sayıları sınırlı olduğu için, bildiriler Düzenleme Kurulu üyelerince değerlendirilecektir. Katılımcılar, seyahat ve barınma giderlerini kendileri karşılayacaklardır. Kayıt için 100 Avro ya da karşılığı Kunos, CIEPO adına açılan hesaba yatırılacaktır. CIEPO üyeleri içinse bu ücret 10 ABD Doları ya da karşılığı Kunos'tur.

Katılım ücretini yatırmanız için gerekli hesap numaraları:

IBAN: HR 1823600001101311177
SWIFT: ZABAHR2X
(Bir not yazarak/With a note: CIEPO konferans ücreti/conference fee)
Yalnızca Hırvatistan’da: hesap numarası 2360000
- 1101311177 poziv na broj 160- 2182


Kayıt tarihi Aralık 2007 sonudur. Katılım ücreti içinde öğle yemeği, kapanış yemeği ve gezinin de (grup halinde ya da toplu olarak) yer alması planlanmaktadır. Bu konuyla ve barınma imkânları (fiyatlarıyla birlikte) ilgili ikinci duyuruda açıklama yapılacaktır.

Ekrem Causevic
Macarlık, Turklük ve Yahudilik Çalışmaları Bölümü

Nenad Moacanin
Tarih Bölümü

Lütfen Sempozyuma bildirili ya da bildirisiz katılıp katılmayacağınızı bildiriniz. Bildiri gönderecekseniz, azami 300 kelimelik özet ve bildiri başlığını 15 Ocak 2008 tarihine kadar bize ulaştırınız.

Adres:

Vjeran Kursar, CIEPO 18 administrative officer
Department of History
Zagreb University, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Ivana Lucica 3 10000 Zagreb, Croatia
(Odsjek za povijest, Filozofski fakultet
Sveucilista u Zagrebu, Ivana Lucica 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska)
e-posta: ciepo18@ffzg.hr
Telefon: 385 1 6120 157 (Thursday 2-4 pm; Friday 11,30-12,30 am, 2-3 pm)
Faks: 385 1 6156 879
E-posta: <ciepo18@ffzg.hr>ciepo18@ffzg.hr>

  • 22. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI, 8-9 MAYIS 2008, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ, VAN


 
22. Ulusal Dilbilim Kurultayına üniversitemiz ev sahipliği yapacaktır. Ülkemizin değerli dilci ve dilbilimcilerini dil sorunlarını konuşmak ve tartışmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bekliyoruz. Kuramsal ve uygulamalı dilbilim alanlarındaki bildiri, poster ve yuvarlak masa sunumlarınızı  sitemizden indireceğiniz özel belgeleri doldurarak
 kurultay22@gmail.com
adresine gönderebilirsiniz. Gönderilen sunumlar alanlara göre belirlenmiş seçici kurullarca değerlendirilecektir. Sunumların ve başvuru belgelerinin gönderilmesinde kurultay takvimine titizlikle uyulmasını rica ediyoruz. Sürekli güncellenecek bilgiler için 
http://kurultay22.yyu.edu.tr 
adresini izleyiniz. Ulaştığınız bilgileri başkalarıyla paylaşıp çağrımızı ilgilenenlere duyurarak bu düzenlemeye katkıda bulunacağınızı düşünüyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak sizleri Van'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.
 
KURULTAY TAKVİMİ
 
 
 
Bildiri Özetleri son teslim tarihi:
31 Ocak 2008
Kabul edilen bildirilerin duyuru tarihi:
15 Mart 2008
Son kayıt tarihi:
20 Nisan 2008
Kurultay Tarihi:
8-9 Mayıs 2008
 
 
KATILIM KOŞULLARI
Kurultaya bildiri, yuvarlak masa, poster sunumu ile ya da dinleyici olarak katılabilinir. Kurultaya sunulacak çalışmalar dilbilim yöntemini kullanmalı, belirli bir kuramsal bakış açısını yansıtmalı, yeni veriye dayanan çözümlemeler içermeli, özgün olmalı ve bilimsel araştırma değeri taşımalıdır. Düzenleme kurulunun yapacağı değerlendirmeyi kolaylaştırmak ve kurultayın amaçlarına ulaşmasını sağlamak için Bildiri, Yuvarlak Masa Toplantısı ve Poster önerilerinin ilgili formlarda belirtilen ilkeler uyarınca hazırlanması ve formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.    Bildiri, Yuvarlak Masa Toplantısı ve Poster özetleri en geç 31 Ocak 2008 tarihine kadar e-posta yoluyla   kurultay22@gmail.com  a dresine gönderilmelidir.
Başvuru formları en geç 20 Nisan 2008 tarihine kadar doldurulup Düzenleme Kuruluna gönderilmelidir.
 Özet ve Başvuru Formlarının elimize ulaştığına dair geri bildirimde bulunulacaktır. Geri bildirim gönderilmeyen katılımcıların bu konuyu   kurultay22@gmail.com   adresine yazarak düzenleme kuruluna bildirmeleri rica olunur.
 
KATILIM ÜCRETLERİ
Kayıt Ücreti /Geç Kayıt Ücreti (20 Nisan 2008 sonrası) 
Lisans Öğrencisi 30 YTL/ 50
Yüksek Lisans - Doktora Öğrencisi 70 YTL/ 90
Araştırma Görevlisi 70 YTL /90
Öğretim Üyesi / Görevlisi 100 YTL /120
 
 
 
Banka
İş Bankası Van Kampus Şubesi
 
Banka Şube Kodu
8901
 
Banka Hesap No
0066912
 
Hesap Sahibinin Adı
YYÜ 22. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI
Katılım ücretlerini bankaya yatırırken açıklama kısmına
"22. Dilbilim Kurultayı Katılım Ücreti"
yazdırmayı unutmayın.
 
 
İLETİŞİM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Dil Bilimi Bölümü
Zeve Kampusü
65080 Van
Tel: 0 432 225 10 24 (6 Hat)
Dahili: 3292 (Süleyman Eratalay)  3293 (Orhan Varol)
Faks: 0 432 225 11 88
 
E-posta:  kurultay22@gmail.com

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu 27-28 Mart 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Sempozyum Konuları ve Dili
Sempozyuma aşağıda belirtilen alanlarda Türkçe veya İngilizce bildiri önerileri yapılabilir:
- Türkçenin eğitim ve öğretim programları
- Anadili ve ikinci dil olarak Türkçenin eğitim ve öğretimi
- Türkçenin öğretiminde yöntem ve materyal geliştirme
- Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar
- Türkçe eğitim ile edebiyat kesişimi
- Dil politikaları ve Türkçe öğretimi

Bildiriler
Tek ya da birden fazla araştırıcının katılımıyla, özgün bir araştırma konusunun sunulacağı bildiriler için sunum süresi 20 dakikadır.
Bildiri Özetleri
Bildiri özetlerinin gönderileceği son tarih 30 Kasım 2007'dir. Her katılımcı, biri bireysel diğeri de ortak olmak üzere en çok iki bildiri sunabilir.

Bildiri Özet Formları en az 300, en fazla 500 sözcük içerecek biçimde doldurulmalıdır. 300 sözcükten az olan özet metinleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca bildiri sahipleri 100 kelimeyi aşmayacak şekilde kendilerini tanıtıcı bir özgeçmiş eklemelidir.

Özetlerde çalışma konusu hakkında genel bilgi verilmeli, araştırmaya temel oluşturan sorun açıkça belirlenmeli, ayrıca araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilmelidir. Özetler elektronik ortamda info@turkishlanguagesymposium.org adresine gönderilmelidir.

E-posta eklentisi olarak "Word" dosyası halinde gönderilen özetler kolaylık sağlayacaktır. Özetler, çıkabilecek çeşitli sorunlar nedeniyle, e-posta ana metni içinde gönderilmemelidir. Kayıt formları, faks, posta ya da e-posta yoluyla gönderilebilir.

Tüm bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından yazar isimleri gizli tutularak değerlendirilecektir. Değerlendirmede bildiri özetlerinin sempozyum konusuna uygunluğu, çalışmanın özgünlüğü ve araştırmaya dayanıp dayanmadığı esas alınacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metni daha sonra Bilim Kurulu tarafından belirlenen hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilenler ve sempozyumda sunulanlar basılacak olan Sempozyum Bildirileri kitabında yer alacaktır.

Gaziantep ve çevresi ile ilgili  olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel bir zeminde bir araya getirilmesi sağlanacaktır. Bu sempozyum, bölgemizle ilgili yeni bilimsel çalışmaların ortaya konulabilmesi, zengin halk kültürümüzün ve halk edebiyatımızın, yöresel ağız özelliklerinin, bölgede yetişmiş edebiyatçı ve dilcilerin, bölgenin dil ve edebiyat zenginliğinin  araştırılması, tanıtılması ve yaşatılması amacıyla yalnız Gaziantep için değil, edebiyat, dil,  folklor dünyası için de önemli sonuçlar içerecektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 23-26 Ekim 2007’de düzenlenecek olan “Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu” ile Türk dünyasının çeşitli edebî ve kültürel unsurlarının Türklük bilgisi açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu sempozyum; Türk dili, edebiyatı ve kültürünü uluslar arası seviyede tanımak ve tanıtmak, ilgili bilim kuruluşları ve bilim adamları arasında işbirliği sağlamak, yeni araştırmalarla bilgi evrenimizi zenginleştirmek amacını da taşımaktadır. “Türk Dünyası’nda dil, edebiyat, halk bilimi, kültür vb.” konuların işleneceği bu uluslararası sempozyumdaki ana başlıklar aşağıdaki gibi olacaktır:

a. Türk Dili
b. Klâsik Türk Edebiyatı
c. Yeni Türk Edebiyatı
ç. Türk Halk Edebiyatı / Halk bilimi
d. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
e. Türk Kültürü ve Medeniyeti
f. Türkçe’nin yabancılara öğretimi
g. Türk kültürünün yurtdışında tanıtımı

Bu sempozyuma katılmayı arzu eden bilim adamlarının, kendi çalışma alanlarında Türk dili, edebiyatı ve kültürünün güncel sorunlarını çözmeye yönelik, teorik ve metodik açıdan özgün bilimsel çalışmalarını farklı ülkelerden gelen bilim insanlarıyla paylaşmalarını arzu etmekteyiz. Sempozyumda sunulacak bildirilerde belli bir konu sınırlaması söz konusu olmayıp, bildiri sunmayı düşünenlerin Türk dili, edebiyatı ve kültürünün güncel sorunları üzerinde yoğunlaşmaları ve hazırlayacakları bildirileri bu çerçeveye uygun olarak hazırlamaları beklenmektedir.

 

ICANAS “Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve 134 yıllık geçmişe sahiptir. ICANAS, dil, tarih, edebiyat, din, felsefe, antropoloji, kültür, çevre, ekonomi, uluslararası ilişkiler, müzik gibi sahalara ait konuları bilimin yöntem ve imkânlarıyla incelemek üzere farklı ülkelerden çok sayıda bilim adamını bir araya getirmektedir. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen ICANAS kongrelerinin 37’ncisi 2004 yılında Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da, 36’ncısı 2000 yılında Kanada’nın Montreal kentinde, 35’ncisi ise, 1997 yılında Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenmiştir.

Birincisi 1873 yılında Paris’te toplanan bu toplantı, 1973 yılında tekrar Paris'te yapılana kadar adı Uluslararası Şarkiyatçılar (Orientalistler) Kongresi iken, o tarihten sonra, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) olarak adı değiştirilen sosyal ve beşeri bilimler alanındaki en geniş katılımlı toplantıdır.

Zaman zaman Türkoloji ve Sinolojinin öne çıktığı Orientalistler Kongresi’nde Arap ve İran medeniyet dairelerini yakından tanımaya dönük çalışmalar da yapıldı. Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanan İslam Ansiklopedisi ise, bir bakıma Orientalist (şarkiyatçı, doğu bilimci) araştırmaların eseridir.

2004 yılında Moskova’da yapılan 37. toplantının Uluslararası Danışma Kurulu üyelerinden biri olan Sadık Tural, ICANAS Yönetim Kurulunun daimi Genel Sekreteri, Türk dostu büyük Türkolog Prof. Dr. Gyorgy HAZAİ (Macaristan) ile üyelerden Türkolog Prof. Dr. Dimitri D. VASİLYEV’e (Rusya) kongrenin Türkiye’ye alınması için ısrarlı talepte bulundu. Yönetimin diğer üyelerinden Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT'da Osmanlı Medeniyeti ve Tarihi uzmanı olarak bilinen bir tarih profesörüdür. Onun da desteği alınmıştır. Diğer yandan toplantının ev sahibi Rusya Bilimler Akademisi’nin (ki Atatürk Yüksek Kurumu’nun eşdeğeri sayılmaktadır) Başkanı Prof. Dr. Rostislav B. RYBAKOV’un da desteğiyle, Kongre’nin Türkiye’de yapılması yönünde karar verilmesi sağlanmıştır.

2005 yılında çalışmalar başlatılacak iken, bu kez ülkemiz içinde, bazı olumsuz girişimler yüzünden yaklaşık 10 ay kaybedilmişse de, Kasım 2005’ten itibaren çalışmalar başlatılmıştır. Öncelikle Ulusal Düzenleme Kurulu oluşturulmuş, Prof. Dr. HAZAİ’nin yönlendirme ve yardımlarıyla Uluslararası Danışma Kurulu biçimlendirilmiş Kurul üyelerinin yazılı veya telefon aracılığıyla sözlü mutabakatı alınmıştır. Her iki kurulun belirlenmesinden sonra, Ulusal Düzenleme Kurulu içinden bir Yürütme Kurulu oluşturulmuştur; bundan sonra çalışmalar hızla sürdürülmüştür.

6 -7 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılan Uluslararası Danışma Kurulu’nun ICANAS Merkez Yönetiminde bulunan yabancı üyeleri ile, Ulusal Düzenleme Kurulu Üyeleri’nin ortaklaşa yaptığı toplantıda, yaşları en az 80 olmak şartıyla, ülkelerin bilim ve sanat semasının 12 burcu olarak belirlenen kişilere saygı gösterilmesi yolundaki teklif, bir geleneğe dönüşmek üzere oy birliğiyle benimsenmiştir. 38. ICANAS Yürütme Kurulu’nun önerdiği (12+2 üyeden ölen olduğu takdirde yerine konulmak üzere belirlenen) isimler kabullenilmiştir. Kaybettiğimiz iki yaşlı büyüğümüzün yerine (Sosyolog Prof. Dr. Nihat NİRUN-Filolog Prof. Dr. Hasan EREN) Bozkurt GÜVENÇ Hoca ile Türkiye’yi tanıtma konusunda büyük hizmetleri olan Kemal BAYTAŞ alınmıştır.

Beşi muhtar cumhuriyet olmak üzere toplam 69 ülkeden yaklaşık 800 yabancı konuşmacının (bu arada Azerbaycan Devlet Bakanı Dr. Hidayet ORUÇOĞLU ile Kazakistan’dan Bilim Eğitim Bakanı Prof. Dr. Canseyit TÜYMABAYEV'in) katılacağı toplantıda, 900’ün üzerinde yerli araştırıcı da bildiri sahibi ve panelist olarak sunumda bulunacaktır.

Bazıları 2-3 kişi tarafından hazırlanmış 1500'ü aşkın bildirinin sunulacağı ve 108 panelistin konuşacağı, toplam 1800'e yakın söz alacağı bu toplantının Türkiye’nin çeşitli yönlerden tanıtımına katkı sağlayacağı açıktır. Kongre Program Kitabı 31 Ağustos 2007 tarihinden itibaren ağ sayfamızda yayınlanacaktır.

Kongre Programı

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi'nin amacı Türk dilinin sözdizim yapıları üzerindeki son teorileri ve araştırmaları; Türk edebiyatının farklı dönemlerindeki üslup ve dil arayışları hakkındaki bulgu ve gözlemleri paylaşmak, tartışmaktır. Kongre sürecinde Türk dili uzmanları Türkçenin sözdizimsel yapısının özelikleri, tarihsel gelişme süreci, bu yapıların tasnifi ve isimlendirilmesi konularını tartışırken, Türk edebiyatı uzmanları da farklı devir ve zümre edebiyatlarında gelişen üslûpları, üslûp arayışlarının biçimlendirdiği dilsel yapıları ortaya koyacak ve tartışacaklar. Bu tartışmalardan beklenilen Türk sözdizim ve üslûp araştırmaları konusunda eski ve yeni teorileri de tartışarak yeni açılımlar elde etmektir.

Kongre Programı (pdf)

Kültürler arasında imge kadar değişken bir şey yoktur. Bu bağlamda, görüntünün- zaman, uzam ve toplumsallık eksenlerine göre -yapısının, biçeminin ve teknik araçlarının çarpıcı bir biçimde değiştiğini belirtmeye gerek yok. Ancak sözcelem, üstlenim ve çözümleme evrelerinde de değişimler söz konusudur. Dahası, göstergebilim alanındaki resimsellik tartışması bir yana, budunbilimsel, toplumbilimsel, hatta dinbilimsel tartışmaların da gösterdiği gibi, kültürel konumlar bütün olarak imge (görüntü) olgusuna göre değişiklik gösterir.

Kısacası, görünürün kültürleri de birer imge düşüncesidir.

VIII.Görsel Göstergebilim Derneği (AISV, IAVS) Kongresi’nde görünürün bu ekinsel çeşitliliği ve düşünülme biçimleri ele alınacaktır. Bu bağlamda, Dernek üyelerini görsel göstergebilim ve benzer bilim dallarında (Görsel sanatlar tarihi ve kuramı, sinema, müzecilik, estetik, görüngübilim, dilbilim, bilişsel bilimler, bilgibilim ve iletişimbilim, kazıbilim [arkeoloji], budunbilim, toplumbilim, insanbilim, tarih...) çalışanları bu etkinlikte bildiri sunmaya çağırıyoruz.

Özellikle şu sorular ele alınacaktır: 

-Evrensel ve değişmez nitelikli bir algılama düzeni ya da dizgesi birbirinden farklı bilişsel örnekçelere nasıl ulaşabilir?

-Ekinsel özellikler geniş bir iletişim yelpazesinde nasıl bir arada var olabilir?

Küresel toplumu imge toplumu olarak inceledikten sonra (AISV Görsel Göstergebilim Günleri, Lyon, Temmuz 2004) imgenin değişik ekinsel örnekçeleriarasındaki ilişkiler, rekabet ve etkileşim ele alınacaktır. Ayrıca, çeşitliliğin göstergebilim dalına getirdiği sorunlar irdelenecektir. Genel görsel göstergebilim çerçevesinde görüntünün değişkenliğini nasıl tanımlayacağız? Ve özellikle yalnız göstergebilimsel araçlarla görsel göstergelerin evrimini nasıl tanımlayacağız? Bunun yanısıra, toplumsal görsel göstergebilim ya da insanbilimsel göstergebilimin kurulmasına nasıl katkıda bulunacağız?

Hiç kuşkusuz, kongrenin yapılacağı kent de geçmişte görüntü konusunda büyük tartışmalar yaşamış olmasıyla ve doğu ile batı arasında bir köprü oluşturmasıyla tüm bu tartışmalar için güçlü bir güdüleyici olacaktır.

2007 UNESCO Mevlâna Yılında VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu 02–05 Mayıs 2007 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Konya’da uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilecektir.

Dil, Yazın ve Deyişbilim, günümüzde kültürleri tanımak ve yazılı ürünleri okuyarak anlamak için ihtiyaç duyulan olgulardır. Bu sebeple ana dil ve yabancı dil uzmanları bu alanlarda yaptıkları araştırma ve çalışmalarla bu bilim dallarına katkıda bulunurlar; kültürler arası ve kültür içi iletişime yardımcı olurlar; yazarlar ise yazın ve deyişbilim için malzeme sunan sanatçılardır.

VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumunda siz değerli bilim adamlarını bir araya getirmeyi, dil, deyiş ve yazın alanlarındaki çalışmalarınızı / araştırmalarınızı paylaşıma sunmayı planlamaktayız. Birincisi Denizli’de, ikincisi Adana’da, üçüncüsü Eskişehir’de, dördüncüsü Çanakkale’de, beşincisi İstanbul’da, altıncısı Isparta’da düzenlenmiş olan bu sempozyumun yedincisi 2-5 Mayıs 2007 tarihleri arası Selçukluların başkenti, hoşgörü kültürünün merkezi, Hz. Mevlâna’nın yaşadığı şehir Konya'da düzenlenecektir. Mevlâna ve ailesinin 3 Mayıs tarihinde Konya'ya gelişi kutlamaları sebebiyle de kongremizin daha etkin ve anlamlı geçeceğini düşünüyoruz.

Aşağıda belirtilen sahalara ilgi duyan değerli akademisyen ve yazarların katılımlarını bekliyoruz.

Sunu konuları:
a) Dilbilim ve Dil Eğitimi
b)Yazın, Yazınbilim ve Yazın eğitimi
c) Deyişbilim (Stilistik, Retorik).
d) Çeviri, Çeviribilim
e) Mevlâna’nın eserlerinde üslup, evrensellik ve güncellik
f ) Karşılaştırmalı Yazın veya Dil

* Kurultay Programı

 

 
O